OCR Output

2

förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå södra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 18. Enär Salomon Algöt Lundqvist "härstädes an
hållit om förordnande för kommissionslandtmätaren HFrithiof
Andersson att verkställa laga klyfning å hemmanen !/s mtl Litt.
Ae och .!/s mtl. Litt. Ad N:o 1 Finnträsk i Byske socken; varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den
I: November 1866, öfrige delägare, dem förrättningarne angå
kan, härigenom förelagdt, art, SA äfventyr af talans förlust
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Byske
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kiosk säarne 1 Byske distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

3 Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 19. Oscar Pettersson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att
verkställa laga delning af den del utaf ud dlasenbeten
Ratuträsket i Bygdeå SR som fillhör Ratu by; Och varder,
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9
November 1866 , öfrige delägare, dem förrättningen AneÅ kan,
härigenom förelagdt, Sä vid äfventyr af talans förlust. inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bygdeå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.