OCR Output

Konunseens Befallninoshafvandes + Västerbottens län
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 16—22.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 16. Sedan Gyttorps sprängämnes aktiebolag härstädes
anhållit om tillstånd, att på i ansökningen närmare angifven
plats, belägen å hemmanet ?"!/1472 mtl N:o 1 Bastuträsk i Norsjö
socken, få anlägga ett magasin för upplag af 5,000 kilogram
dyhamit, hvarat 1,000 kilögram må utbytas mot krut, och 20
kilogram tändhattar för dynamit, varder, jämlikt 30 $ uti Kungl.
Förordningen angående explosiva varor den 19 November 1897,
enhvar, hvilkens rätt kan vara af frågan beroende, härigenom
förelagdt, att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit 1 ofvannämnda kyrka uppläst, härstädes skriftligen yttra
sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva något att
erinra; åliggande det Kronolänsmannen i Nor jö distrikt att bevis
om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 17. OO. A. Sandström den äldre har Härstädes an.
hållit om förordnande för kommissionslandtmätaren T. Bergman
att verkställa laga klyfning af alla ägorna till hemmanet T5/488
mtl NO 3 Röbäck i Umeå socken; Och varder, jämlikt 13 5 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866,
öfrige delägare, dem förrättningen angå an härigenom förelagdt,
att, Vid äfventyr af talans förlust, inom åtta diar sedan derna
kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af