OCR Output

2

rättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Löfångers distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 15. Enär O. P. Andersson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerqvist att verk:
ställa laga klyfning å hemmanet '/128 mtl N:o 1 Åkullsjön i
Bygdeå socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, ihom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.

Umeå, 1 Landskansliet, den 23 Januari 1907.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier: