OCR Output

Konungens Befallninoshatvandes + Västerbottens Tan
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 1I3—15.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:o 13. Sedan Anton Wikberg, Fredrik Sundberg och
Hans Wikström i egenskap af styrelse för Ormsjöns flottnings¬
förening anhållit om fastställelse af ansökningen bilagdt förslag
till nytt reglemente för föreningen, varder i anledning häraf
kungjordt, att en hvar, som mot ifrågavarande förslag har något
att erinra, äger att inom tjuguen dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Dorotea sockens kyrka uppläst, därom härstädes
göra anmälan, vid äfventyr, om det försummas, att sådant icke
anses utgöra hinder för ärendets afgörande i befintligt skick;
kommande ansökningshandlingarne under tiden att hållas veder¬
börande tillhanda hos kronolänsmannen i Dorotea distrikt, som
har att tillse, att denna kungörelse varder uppläst i ofvannämnda
sockens kyrka samt däröfver, med remisshandlingarnas återstäl¬
lande, hit insänder bevis.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 14. Augusta Olsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren C. H. Huss att verk¬
ställa laga klyfning af hemmanet ?7/168 mtl N:o 4 Bissjön i Löf¬
ångers - socken; Och vaärder, jämlikt 13 Si Kungl. Majts för:
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Löfångers sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬