OCR Output

3

3:o) Magasin af timmer under asfalttak.

Fastigheten är i sin helhet saluvärderad till 15,500 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Umeå den 10 Januari 1907.
Magistraten.»

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.

N:o 12. Författningsenligt meddelas denna
» Kungörelse.

Å offentlig auktion, som hålles å tingshuset vid Åsele
kyrka Lördagen den 16 Februari 1907 kl. 10 f. m., kommer i
den ordning, som om utmätt fast egendom finnes i lag stadgadt,
att försäljas Elisabet Maria Svensdotters för skuld utmätta fasta
egendom ”?/e. mtl N:o 1 Idvattnet i Vilhelmina socken.

Å hemmanet finnas: 1) manbyggning i godt skick, 2) stall
med vagnslider och vedbod, 3) brunn, 4) fem lador å utägorna,
93) andel i såg och kvarn; det innehåller, utom impedimenter och
skogsmark, 83,90 ar åker, 31,1240 har äng och 7,40 ar odlingsmark
samt utsås därå ?/+ tunna korn och "/s tunna potatis. Fyra kor
och några småkreatur kunna där vinterfödas.

Hemmanet är taxeradt till 2,700 kronor och saluvärderadt
till 3,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller apnan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 10 Januari 1907.

Nils Kruse.»
Umeå, i Landskansliet, den 17 Januari 1907.
H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.