OCR Output

2

1 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1366, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 10. Till allmänhetens kännedom meddelas, att Ko¬
nungens Befallningshafvande uppå ansökning af Nitroglycerin¬
aktiebolaget genom resolution . den 17 uti innevarande månad
lämnat bolaget tillstånd att å skogsmarken till byn Plan i Skel¬
lefteå socken anlägga ett magasin för förvaring på en gång af
högst 800 kilogram dynamit och 20 kilogram tändhattar för
dynamit.”

N:o 11. Enligt gällande föreskrift intages följande
»Kun2örelse.

Genom exekutiv auktion, som å härvarande Rådhus för¬
rättas Lördagen den 30 instundande Mars kl. 12 på dagen, kom¬
mer att i den ordning, som om utmätt fast egendom är stad:
gadt, till den högstbjudande försäljas Kopparslagaren E. A. Lars¬
sons tomt om tillhopa 1,040,52 kvadratmeter, — belägen i hörnet
åt. Brogatan och: Storgatan. här i: staden samt upptagen å L.
Schönings karta af ön: 1893 under N:o 209 — med därå upp¬
förda åbyggnader, nämligen:

1:0) Boningshus af timmer i 2:ne våningar under asfalttak;
innehållande nedre våningen tvenne lägenheter, den ena om 2
rum och kök samt den andra om 1 rum och kök jämte han¬
delsbutik; och öfre våningen en: lägenhet om 4 rum och kök
samt tambur.

2:0) Uthusbyggnad af timmer under tak af asfalt, innehål¬
lande kopparslagareverkstad, isbodar, m. m.