OCR Output

Konunsens Befallninoshafvandes 1 Västerboltens län
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 7—12.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 7. Till vederbörande polis- och kommunalmyndighe¬
ters kännedom meddelas, att Konungens Befallningshafvande be¬
viljat Oskar Öberg i Vännäs och Johan Axel Gustafsson i De¬
gerfors kyrkoby tillstånd att under innevarande år inom länet
idka s. k. gårdfarihandel.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 8. Hos Konungens Befallningshafvande har Aktie¬
bolaget Robertsfors uti en hit ingifven skrift anhållit om fast¬
ställelse å ett skriften bilagdt förslag till reglemente för Dal¬
karlsåns flottningsförening; och varder i anledning häraf kun¬
gjordt, att en hvar, som mot nämnda förslag har något att er¬
inra, äger att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, därom hos Könungens
Befallningshafvande göra anmälan, vid äfventyr, om det försum¬
mas, att sådant icke anses utgöra hinder för ärendets afgörande
1 befintligt skick; kommande ansökningshandlingarna under tiden
att hållas vederbörande tillhanda hos Kronolänsmannen i Bygdeå
distrikt, som har att tillse denna kungörelse varder uppläst i
ofvannämnda sockens kyrka och däröfver, med remisshandlin¬
garnas återställande, hit insända bevis.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 9. J. G. Lindgren har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verk¬
ställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet !/1i6 mtl N:o 1,
Titt. B, Stensträsk i Burträsks socken; och varder, jämlikt 138