OCR Output

2

man; åliggande det Kronolänsmannen 1 Bygdeå distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

N:o 3. Enligt härstädes gjord anmälan har Inspektoren

Harald Markström i Brännfors utsetts till syssloman för Åby älfs
flottningsförening beträffande Västerbottens län under år 1907.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.
N:o 4. Författningsenligt intages följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Onsdagen den 20 nästin¬
stundande Februari kl. 12 på dagen förrättas i Degerfors härads
tingshus, kommer att försäljas Kamreraren L. W. Glas i Vin¬
deln tillhöriga fastighet ?/si2 mtl N:o 2, Litt. Bf, i Degerfors by,
utgörande en ägostyckad, obebodd och oodlad holme i Vindel¬
älfven med till densamma hörande vattenrätt i Renforsen uti
Degerfors socken, hvilken fastighet värderats till 1,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka.

Umeå fögderis Kronofogdekontor den 3 Januari 1907.
J. A. Hanson.

N:o 5. Enligt gällande föreskrift kungöres följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt den 28 Decem¬
ber 1906 fastställd hemmansklyfning å ?/s2 mtl Nygård N:o 1 i
Vännäs socken har genom förening blifvit bestämdt, att ägaren
till ?/e. mtl Litt. Bb, Anders Fredriksson, ägde att från Karl Olof