OCR Output

Konungens. Betallningshalvandes 1 Västerbottens Tän
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 1—6.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 1. Sedan Gyttorps Sprängämnes Aktiebolag härstä¬
des anhållit om tillstånd att på i ansökningen närmare angifven
plats, belägen å hemmanet Finnsele i Skellefteå socken, få an¬
lägga ett magasin för upplag af 1,000 kilogram dynamit, hvaraf
200 kilogram borde få utbytas mot krut samt 20 kilogram tänd¬
hattar för dynamit, varder, jämlikt föreskriften i 30 8 uti Kungl.
Förordningen angående explosiva varor den 19 November 1897,
enhvar, hvilkens rätt kan vara af frågan beroende, härigenom
förelagdt, att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i ofvannämnda kyrka uppläst, härstädes skriftligen yttra
sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva något att er¬
inra; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå södra distrikt
att bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 2. Joh. Nilsson har härstädes anhållit om förord¬
nande för viee Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att
verkställa laga skifte af Gräsnäs bys i Bygdeå socken samfälda
platser samt laga klyfning af hemmanet ?/1r28 mtl. N:o 1i samma
by; och varder, jämlikt 13 & i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättnings¬