OCR Output

i

ståndskog skall utgå af ägolotterna Litt. B och €C till ägolotten
Litt. A med ettusenetthundraåttiofem kronor 14 öre; däraf fyra¬
hundrasjuttio kronor 17 öre skola gäldas i penningar och åter¬
stoden uttagas in natura af dimensionerna från och med aderton
centimeter och högre, allt inom tre år efter skiftets fastställelse.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 24 december 1906.
På Domareämbetets vägnar:
Edw. Ploman.>

Umeå, i Landskansliet, den 31 December 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktieboläget Umeå Tryckerier,