OCR Output

3

i den ordning, som om utmätt fast egendom finnes i lag stadgadt,
att försäljas Arbetaren Oskar Jakobssons för skuld utmätta lägen¬
het »Nyland N:o 2», om 0,054 hektar, för alltid afsöndrad från
lägenheten Nyland, om 25 ar 70 kvadratmeter, afsöndrad från
"sa mantal N:o 1 Lycksele skolbord.

Å lägenheten finnes uppförd en byggnad, indelad i dels
stuga och kammare med eldstad, dels i stall och vedbod; den är
taxerad till 1,000 kronor och saluvärderad till 280 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 22 December 1906.

Nils Kruse.»

N:o 246. "Till kännedom meddelas denna

»KurSoörelse.

Vid den 22 innevarande december af Skellefteå tingslags
Ägodelningsrätt fastställdt laga skifte å !/; mantal Bastunäs N:o 1
i Skellefteå socken har bestämts, att ersättning för mistad stånd¬
skog skall utgå af ägolotten Litt. B till äsoloblten Litt. A med
fyrahundrasextioåtta rn 74 öre; skolande ersättningen för
dimensionerna femton till aderton centimeter utgå i penningar
och för dimensionerna därutöfver antingen uttagas in natura eller
om så öfverenskommes jämväl gäldas Nu penningar, allt inom
tre år efter skiftets fastställelse.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 24 december 1906.

På Domareämbetets vägnar:
Edw. Ploman.»>

N:o 247. Här intages följande:

» Vid den 22 innevarande december af Skellefteå ge
Agodelningsrätt fastställdt laga skifte å ?/,, mantal Forsliden
N:o 1 i Byske socken har bestämts, att ersättning för mistad