OCR Output

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 243. Sedan C. L. Hjelm härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att
verkställa laga delning å alla ägorna till hemmanet !/,, mtl Furu¬
näs N:o 3 1 Bkellefteå socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866,
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit 1 Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Krona männen i
Skellefteå norra distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 244. O. W. Lindberg har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verk¬
ställa laga delning å samfälligheten Hässjmyrdammet i Bodbyns
by af Dura sccken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den I November 1866; öfrige
vederbörande, dem förrättningen angåÅ kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bur¬
träsks distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.
N:o 245. Författningsenligt intages följande
| »Kungörelse.

Å offentlig auktion, som hålles å till tingslokalen upplåten
lägenket inom Bagaren N. M. Lindqvists gård i TE muni¬
cipalsam hälle lördagen den 2 nästa februari kl. 2 e. m., kommer