OCR Output

Konungens. Befallnineshafvandes 1 Västerbottens Tan
Kungörelser

lå år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 241—247.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 241. Jämlikt 16 8 i Kungl. Flottningsstadgan varder
okände ägaren till 492 stycken omärkta eller otydligt märkta
timmer, som under årets flottning tillvaratagits vid sorterings¬
verket vid Nyhult, härigenom förelagdt, att inom trettio dagar
härefter hos Konungens Befallningshafvande i länet sig anmäla,
vid äfventyr, om det försummas, att det sålunda tillvaratagna
virket eljest säljes; åliggande det Magistraten i Umeå samt Krono¬
länsmännen i länet att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i vederbörliga kyrkor.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 242. Israel Israelsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att verk¬
ställa laga skifte å alla ägorna till hemmanet Afvanäset i Lycksele
socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;,;
åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele södra distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.