OCR Output

2

3:0) Val af tre revisorer för granskning af bolagets räken¬
skaper och förvaltning under innevarande brandstodsår, jämte
utseende af lika antal ersättningsmän för dem.

Umeå 1 Västerbottens läns brandstodsbolags kontor den
27 November 1906.

På styrelsens vägnar:

Ludv. Schöning.
0. Th. Bergström.»

N:o 240. Författningsenligt meddelas följande

»KuncSgoörelse,.

Enligt handlingarne vid laga klyfning å alla ägorna till
as ov No € fält. Da, t/se mtl N:os10 Litt. Ko savat je mtl
N:o 11 Litt. L af hemmanet Åbyn i Burträsks socken, hvilken
klyfning denna dag blifvit af Burträsks tingslags Ägodelnings¬
rätt fastställd, skall ersättning för ståndskog utgå från nedan¬
nämnda ägolotter med följande belopp, bämligen: fran sa mtl
sbyg No Titt: Dall 27 kronor: 18: öre, från !/32 mtl Åbyn
Nio 10 Tatt: Kell. 1327 kronor 66 öre samt från !3/128 mtl Åbyn
N:o: 31 fått. TI 6009 kronor 27 öre, och skall förty ägaren af
tja mtl Åbyn N:o 4 Litt. Dall, !/s2 tl Neo 0 Litt. Kell och
Bag mtl Åbyn N:o EL Litt. LIL Ludvig Andersson till ägaren
al Mee mi Abyn Nio 4 Litt Dal, se mtl Åbyn N:o 10 Litt.
KeI och !3/128 mtl Åbyn N:o 11 Litt. LI Valfrid Andersson ut¬
gifva 745 kronor 57 öre, af hvilket belopp skolat erläggas en
tredjedel ett år efter de nya skiftenas tillträdande eller den 8
Juni 1905, ytterligare en tredjedel den 8 Juni 1906 samt den sista
tredjedelen den 8 Juni 1907.

Tingsstället vid Burträsks kyrka den 27 November 1906.

På ÄAgodelnings-Rättens vägnar:
Hrik Hildebrand.»
Umeå, 1 Landskansliet, den 21 December 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.