OCR Output

Konungens Belallningshalvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 238—240.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 2388. Carl Bjurman har härstädes anhållit om för¬
ordnande för kommissionslandtmätaren, kaptenen Teodor Linder
att verkställa laga delning å ?!/si2 mtl N:o 2 Degerbyn i Skel¬
lefteå socken; Och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättnings¬
man; åliggande det kronolänsmannen i Skellefteå norra distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

N:o 239. På begäran intages denna
Kungörelse.

Delegarne i Mätterbottgts läns brandstodsbolag kallas här¬
igenom till "ordinarie bolagsstämma, som hålles å bolagets kontors¬
lokal i Umeå stad Tisdagen den 29 Januari nästkommande år
klockan 12 på dagen, och förekomma dervid till behandling föl¬
jande ne

1:o) Granskning af bolagets förvaltning och revisorernas
berättelse samt fråga om meddelande af ansvarsfrihet för den
förvaltning, som granskning undergått.

2:0) Val .af trenne ledamöter i styrelsen för en tid af två
år i stället för Öfversten och Kommendören Ludvig Schöning,
Rådmannen och Riddaren Lars Fredrik Grahn samt Flottchefen Per
Nordström, hvilka äro i tur att afgå, äfvensom af tre suppleanter.