OCR Output

2

nolänsmannen i Lycksele norra distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.
N:o. 237. Författningsenligt intages följande
»Kung&görelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 4 Februari
nästkommande år kl. 12 på dagen förrättas i Degerfors tingshus,
kommer att försäljas Skräddaren P. Anv Sjöstedts i Åmsele kon¬
kursbo tillhöriga fastighet, en från "/16 mtl N:o 1: Åmsele af¬
söndrad lägenhet, »Sjöstedtsbo N:o 1», i Degerfors socken, å hvil¬
ken afsöndring finnas uppförda följande åbyggnader:

1:o0) Mangårdsbyggnad, af timmer under spåntak, innehål¬
lande förstuga, kök, tvänne kamrar och ett vindsrum;

2:0) Uthusbyggnad, af resvirke och bräder, under tak af
spån, indelad uti ladugård, vedbod och hemlighus.

Å lägenheten, som endast utgör en tomtplats, utsås c:a 20
1]. potatis, och har densamma åsatts ett saluvärde af 900 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka.

Umeå fögderis Kronofogdekontor den 8 December 1906.
J. A. Hanson.>

Umeå, i Landskansliet, den 14 December 1906.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,