OCR Output

Konungens befallninoshatvandes + Västerbottens lan
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 235—237.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 235. Sedan Nitroglycerin Aktiebolaget härstädes an¬
hållit om tillstånd att på i ansökningen närmare angifven plats,
belägen å skogsmarken till byn Plan i Skellefteå socken, få an¬
lägga ett magasin för upplag af 800 kilogram dynamit och 20
kilogram tändhattar för dynamit, varder, Jämlikt föreskriften i
30 8 uti Kungl. Förordningen angående explosiva varor den 19
November 1897, enhvar, hvilkens rätt kan vara af frågan bero¬
ende, härigenom förelagdt, att inom fjorton dagar, efter det denna
kuocsrelsd blifvit i ofvannämnda kyrka uppläst, härstädes skrift¬
ligen yttra sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva nå¬
got att erinra; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå södra
distrikt att bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 236. O. ÅA. Lundgren och P. A.: Lindgren Hafva här¬
städes anhållit om förordnande för vice Kommissionslandtmäta¬
ren John A. Pettersson att verkställa laga skifte äå hemmanet
7/32 mtl N:o 1 Forsholm i Lycksele socken; och varder, jämlikt
13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 No¬
vember 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, häri¬
genom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman ,; åliggande det Kro¬