OCR Output

15

Den, som är med uppskattningen missnöjd, äger att, vid talans förlust,
hos Konungens Befallningshafvande däröfver anföra besvär inom fyratiofem da¬
gar från denna kungörelse blifvit i väghållningsdistriktets kyrka uppläst.

Kronolänsmannen i Sorsele distrikt anmodas att föranstalta om denna
kungörelses uppläsande i Sorsele sockens kyrka och därom hit insända bevis.

Umeå, 1 Landskansliet, den 7 December 1906.

H. Biörklund.. VÖ

John Falk.

Umeå 1906, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,