OCR Output

372 | HÖGSJÖ MED HEMSÖ

med nya klockor och ny klockstapel. Redan 1756 blef det emellertid tal om ombygg¬
nad och på 1770-talet hade hon blifvit så bristfällig, att församlingen enades om
att bygga en ny. Efter många förhandlingar bestämde K. Maj:t 10 maj 1774, att den
nya kyrkan skulle uppföras på Weda bys ägor norr om Mörtsjön. Hemsöborna
ville senare upprifva detta beslut och begärde i stället att få bygga ett nytt kapell på
sin ö och där anställa kapellpredikant, men detta afslogs af K. Maj:t 21 juni 1780. Den
nya kyrkan uppfördes af byggmäst. Simon Geting och invigdes 2 nov. 1789; hon har
nyligen undergatt en storartad restauration och invigdes ånyo 1 nov. 1908."

Den gamla kyrkan, som sedan 1789 statt som ruin, har under aren 1904—08
pietetsfullt restaurerats, försetts med tak, golf, fönster och dörrar, tillika har den gamla
inredningen delvis kommit till användning. Sommargudstjänster firas där under¬
stundom.

Hemsö nuvarande kyrka af trä med torn på västra gafveln är uppförd 1865
vid Hultom, där komm. har sitt boställe. Öns kapell sedan 1600-talet stod vid
Utanö, men flyttades till den nya kyrkplatsen 1845.

Prästerskapet i Högsjö och Hemsö före 1896, se Gudmundrå.

KYRKOHERDE.

Per Arvid Salvén (1897— ), VG, f. 1 juni 1855 i Slöta förs.,
Skaraborgs län. Föräldrar: hofpredikanten, kontr.prosten Anders Salvén och
Fredrique Margareta Kristina Liborius. Elev vid järnmannufaktur 1871—
75, ritare å byggnadskontor 1876—77, återtog studierna 1878, mogenh.ex.
i Sthm 12 dec. 1881, stud. i Upsala (Sthms nation) vt. 1882, prästv. för
Hsands stift 30 apr. 1885, forordn. till v. past. i Vännäs 5 maj 1885, v. komm.
i Högsjö 12 maj 1886, ordin. komm. 1 maj 1887, erhéll pa egen begäran
afsked från komministraturen 7 jan. 1897 för att fr. I febr. mottaga för¬
ordn. ss. v. pastor i Högsjö nybildade pastorat, till hvars khde han såsom
ensam sökande utn. 6 nov. 1897. Genom sitt förtjänstfulla arbete för pas¬
toratets utbrytning och sitt entusiasmerande inflytande lyckades han för¬
må sina församlingsbor till rätt stora ekonomiska uppoffringar för kyr¬
kornas iståndsättande. Tjänstledig sedan I sept. 1915 är han bosatt i
Sthm och ägnar sig åt uppgifter rörande fångvården.

G. 28/, 1886 m. Agnes Enestrém, f. 4/, 1860 i Alingsas, dotter till konsuln
Adolf Enestrém och Maria Antoinette Nyholm.

Barn: Agnes Margareta (Greta), f. i Hogsj6 23/4 1887, Evik Arthur, f. 6/,
1889, fil. dir; Sven Arvid Lionel, £. ?/2 1894, ingenjör.

Tr.: Predikan vid Högsjö kyrkas 100-års fest. Hsand 1889. — Om barndopet,
ib. 1895. — Predikningar i »Predikosamling af Sveriges präster», Sthm 1897. — Predi¬

1 Se: A. Salvén, Boken om Högsjö. En norrländsk sockenkrönika, Sthm 1918, där en
mer detaljerad kännedom om församlingen och dess kyrkor kan inhämtas. Äfven Cornell, anf.
arb. s. 9I.