OCR Output

HÄLLESJÖ MED HÅSJÖ ° 371

KOMMINISTRAR I HÅSJÖ.

I. Johan August Palmer (1905—08), Värml. utn. komm. i
Håsjö 26 juni 1905, tilltr. genast.; utn. khde i Stugun 20 juni 1908, sist
khde i Alsen, se Alsen.

2. Anders Waldemar Edwall (1909—12), utn. komm. i Håsjö
16 jan. 1909, tilltr. genast; komm. i Sundsvall 12 okt. 1912, se Sundsvall.

3. Ernst Gunnar Widell (1913—23), f. i Säbrå 7 nov. 1874,
son till dåv. komm. därst., sedermera khden i Ljustorp, Lars Widell. Efter
studier i Hsand stud. i Upsala ht. 1897, prästv. 30 maj 1902. Komm. i
Håsjö 22 mars 1913, tilltr. genast, senare utn. till khde i Ytterlännäs
med tilltr. 1923.

G. '/s 1911 m. Signe Karolina Askling, f. i Sundsvall 4/, 1885, dotter till
disponent Karl Jakob Askling och Hedvig Karolina Billström.
Dotter: Ingrid Elisabet, f. på Alnön 18/12 1912.

HÄSSJÖ, se LJUSTORP.

Från I maj 1920 bildar Hässjö med Tynderö ett eget pastorat.

HÖGSJÖ med HEMSÖ.

(Ångermanland.)

Dessa församlingar, som förut såsom annex tillhört Gudmundrå, blefvo efter
flera tidigare afslagna ansökningar genom kgl. bref 13 nov. 1896 förklarade såsom
eget pastorat med khde i Högsjö och komminister på Hemsö. (Se inledn. till Gud¬
mundrå.) Afsöndringen skulle äga rum, sedan dåv. komministern i Högsjö afginge,
hvilket skedde 1897. Till Högsjö prästbord på Gamla vallen, som under annextiden
disponerades af khden i Gudmundrå, hörde en stomjord Hööse eller Hundsjö från
medeltiden samt en äga om 3 sal. jord i Flatom, af hvilka den sistnämnda varit
ett särskildt tvistefrö mellan prästbordet och Flatoms byamän. (Thulin, Eckles.
bostallen 2, Vasternorrl. s. 209.) aes

Högsjö gamla stenkyrka, liggande väster om Mörtsjön, härstammar från medel¬
tiden. Man har antagit, att hon skulle vara byggd på 1200-talet; så hög kan hennes
ålder dock ej vara, ty ännu 1316 fanns ej något annex till Gudmundrå. Vid ryssarnas
besök i orten 1 juni 1721 blef kyrkan med allt sitt innanrede och sina kyrkböcker
plundrad och bränd tillika med 41 gårdar i socknen. Följande år iståndsattes hon så
att gudstjänst där kunde hållas, men det dröjde 15 år, innan hon stod fullt färdig