OCR Output

370 HÄLLESJÖ MED HÅSJÖ

KYRKOHERDAR.

1. Gustaf Herman Nydahl (1904—15), f. 31 dec. 1859 i Stigsjö;
foraldrar: hemmansagaren Carl Gustaf N. i Nygarden och Katarina Teo¬
dora Antoinette Lundqvist, komm.dotter. Efter studier i Hsand och dar
afl. mogenh.ex. 27 maj 1882 stud. i Upsala ht. s. 4., prastv. darst. 6 juni
1888 till past.adj. i Stigsjö, där v. past. juli—sept. s. a., v. komm. i Vik¬
sjö 23 maj 1889—1 maj 1890, då han tilltr. som ordin. komm. darst.; utn.
komm. i Boteå-Öfverlännäs 22 febr. 1896, tilltr. I maj 1898. Erhöll full¬
makt som khde i Hällesjö past. 26 sept. 1903 med tilltr. I okt. s. å., men
beviljades tjänstledighet till I apr. 1904 för att fortfarande uppehålla
komm.sysslan i Öfverlännäs. Han afled 29 sept. 1915 i Hällesjö.

G. 1) %/1 1901 m. Laura Johanna Gradin, f. ?'/w, 1874, dotter till handl.
Lars A. Gradin. i Grillom, Boteå, och Anna Kajsa Andersson, + 18), 1903;

2) Ja 1907 m. Maria Ulrika Zander, f. 2/3 1874, dotter till disponenten O.
Zander i Hsand och Augusta Schmidt.

Barn i förra giftet: Gösta Laurentius, f. 20/7 1903 i Öfverlännäs; i senare
giftet Karl Herman, f. 17/1 1913 i Hällesjö.

2. John Bernhard Melander (1918— ), f. i Ytterlännäs 31 okt.
1875; föräldrar: kronolotsen Jonas Melander och Olivia Christina Fahlén.
Efter studier i Hsand stud. i Upsala ht. 1894, fil. kand. 30 jan 1897; efter
aflagda teol. examina prästv. 31 maj 1900; regem.pastor vid Norrlands
dragonregemente 4 jan. 1902—29 apr. 1904, tillika vid samma tid fängelse¬
och lasarettspred. i Umeå, pastoratsadj. i Berg med station i Åsarne 5 apr.
1905, tilltr. s. å. Svenska kyrkans diakonistyrelses sekreterare 20 maj
1910, tilltr. I aug. s. å., utn. khde i Hällesjö-Håsjö pastorat apr. 1916,
tilltr. 1918.

Utn. 1922 till föreståndare för Sv. kyrkans lekmannaskola i Sigtuna.

G. ®/1 1904 m. Maria Elisabet Ostberg, f. i Adolf Fredr. fors. i Sthm 9/11
1873, dotter till vaktmast. August Ostberg och Anna Maria Zetterqvist.
Barn: Maria Olivia, f. i Asarne 1/7 1907; Kjell Bernhard, f. 14/1 1909.

Tr: Den sociala frågan i kristlig belysning. Föredrag. Sthm 1906. — Var tids
sociala fråga och Jesu evangelium. Gefle 1907. — Ur mitt vittnesbörd. Predikningar
och föredrag. Sthm 1907. — Våra bröder från landsvägen, 1910. — Reseminnen från

England och Skottland. Östersund 1910. — Kyrkan och klasskampen. Inledningsföre¬
drag. Sthm 1911. — »Sta upp och ga!» Ett ord om kyrkan och de vilsekomna, ib. rg1rt.

— Kyrkans sociala uppgifter, ib. 1911. — Sveriges kyrka i nutiden, Ups. 1913. —
Troslif och hemlif, ib. 1913. -— Pauli första bref till Korintierna, Ups. 1918. —
Svenska kyrkans lekmannaskola 1921. — Ett större antal uppsatser i kyrkliga fra¬

gor, införda i samlingar, årsböcker och tidskrifter.