OCR Output

HIETANIEMI 365

HIETANIEMI.
(Norrbotten.)

Hietaniemi pastorat, beläget på västra sidan af Torne älfs nedre lopp, var tidi¬
gare ett annex till Öfver-Torned moderförsamling. Genom kgl. bref 25 juni 1869 i
samband med en lönereglering fastställdes dess utbrytning till eget pastorat, hvilken
ägde rum 1878, då församlingen fick sin första khde. Under annextiden hade den
ena komm. i Öfver-Torneå alltifrån 1637 sin bostad här. Till kapellansbord skänkte
en Henrik Jönsson i Koivukylä by år 1621 till Hietaniemi kyrka ett hemman om 1 2/2
tunnland, hvarpå kyrkan 1637 erhöll fasta, men det blef 1667 försåldt till enskild
person och ehuru häradsrätten upphäfde köpet, återvann kyrkan ej sin egendom. Ett
annat hemman, Josef Jönssons i samma by, som tillfallit kronan på grund af ödes¬
mål, blef år 1699 i stället till kapellanbord i Hietaniemi upplåtet.

Första kyrkan af trä, helt liten, uppbyggdes 1617, 2 mil söder om moderkyrkan,
då genom kgl. bref 28 okt. 1617 anslag därtill beviljades af allmänna medel. Till
hennes prydande hade kapellanen Anund Curtelius före 1688 skänkt en altartafla
»med conterfeyarearbete». En kyrkklocka inköptes 1688 hit, genom borgaren Henrik
Eriksson i Torneå, för 1350 daler och I timmer hermelinskinn. År 1716 kommo rys¬
sarna och plundrade hela kyrkan samt bortröfvade hennes dyrbara klocka. Egen¬
domligt nog har Hietaniemi efter 170 år återfått denna förlorade skatt. Klockan
påträffades i det kejserliga ryska lustslottet Strelna i närheten af S:t Petersburg
och skänktes af storfursten Konstantin Nikolaiwitsch tillbaka till församlingen.
På sommaren år 1885 öfverfördes hon från Sthm till Haparanda med ångfarty¬
get Luleå.

Den lilla träkyrkan från 1617 befanns i okt. 1744 så bristfällig och fallfärdig,
att församlingsborna voro betänkta på att bygga en ny; och 1746 uppfördes den nya
kyrkan af trä och blef brädslagen och rödmålad samt undergick 1865 en grundlig
reparation. :

Sitt första orgelverk fick Hietaniemi kyrka 1781; första orgelnisten Zach. Salin
från Pedersöre hade blott 10 t:r korn i lön och säges varit nära att dö af svält med
hustru och barn.

Tilläggas må, att den del af Hietaniemi församling, österom Torneälf, som af¬
traddes genom freden i Fredrikshamn, nu utgör en del af Alkkula finska församling,
till hvars nybyggda kyrka Hietaniemi fick .afsta den kyrkklocka, församlingen efter
ryssarnas besök år 1716 måst anskaffa.

Prästerskapet i Hietaniemi före 1878, se Öfver-Torneå.

KYRKOHERDAR.

1. Carl Michael Stenborg (1879—92), khde i Gellivare, utn.
till khde i Hietaniemi nya pastorat 11 juni 1878, tilltr. 1879. Sist khde i
Föllinge, där han tillträdde 1 maj 1892.

2. Johan Anton Nyman (1892—1903), komminister i Råneå,