OCR Output

HERNÖSAND 363

22. Harald Löfstedt (1823—40), utn. högmässopred. i Hsands
stad 26 nov. 1823; utn. komm i Själevad, tilltr. 1840; sist khde i

Gudmundrå.

23. Pehr Erik Bylund (1840—51), högmässopred. i Hsand fr.
I maj 1840 och férordn. att bitrada vid pastoralvarden, v. pastor s. å.
och tillika fangelsepred.: utn. khde i Bygded, dar han tilltr. 1 maj 1851.

24. Carl Johan Blix (1851—52), f. 6 okt. 1808 i Ed; foraldrar:
komm. och v. pastorn darst. Anders Blix och Brita Helena Nasmark;
stud. vt. 1828 1 Upsala; prastv. i Sabra kyrka 6 juli 1834 till adj. at sin
fader i Solleftea-Ed; nadarspred. efter honom 1841, past. adj. i Sabra
1844 åt biskop Franzén och biträdande vid pastoralvarden därstädes,
erhöll v. past. titel 1846, afl. past. ex. i maj 1849; högmässopred. fr. 1 maj
1851, men afled redan 9 nov. 1852. Synnerligen saknad såsom en utmärkt
prästman. I en runa öfver honom tecknas han': »Med rika andens gåfvor,
han trogen bland oss gick och löste tviflets frågor i orons ögonblick. Hans
lefnad, som hans lära var lutersk christendom, han var en man af ära,
en Jonathan så from, Hans sak var Guds. Den förde han ut i Jesu namn
och slumradt hjärta rörde till lif ur sömnens famn.»

G. m. Christina Osterholm, f. 28/7 1816 i Gådeå, Säbrå, dotter af faktorn

Joh. Österholm och Christina Norberg, t i Junsele !?/1 1905.

Barn: Anders Johan, f. ?"/s 1842, khde på Alnön; Christina Helena, f. **/7

1844, telegrafassistent, pensionerad, bor i Hsand; Frans Abraham, f. 20/4 1846,

khde i Ytterlännäs, emeritus 1922; Magnus Gustaf, f. */12 1849, med. professor
i Lund, It ss. universitetets rektor 1/2 1904.

Ty.: D:r Martin Luthers Huspostilla, 6fvers. af C. J. Blix. Uppl. 1—17. Falun
Sthm 1840—74.

25. Johan Christoffer Ruuth (1853—59), foérordn. 17 nov. 1852
att i ämbetet biträda h. h. biskopen ss. pastor i Hsands stads- och Herné
landsförs., d:o 11 febr. 1853 att vara högmässopred. och förestå pasto¬
ralvården därst; utn. khde i Stöde 4 juni 1859, tilltr. genast.

26. Johan Israel Neeslund (1859—66), hégmassopred. och v.
pastor i Hsand och Hernö förs. 13 juli 1859, utn. khde i Nas pastorat
g dec. 1864, tilltr. 1866. Sist khde i Ragunda.

27. Dokt. Johan August Immanuel Sundelin (1866—69),
se Stadskomministrar i Hsand n. 32.

1 Hsandsposten. 1852 n:r 47.