OCR Output

362 HERNÖSAND

14. Mag. Henrik Jacob Berlin (1793—98), fil mag. 1791, prästv.
9 dec. 1792 till högmässopred. i Hsand, tilltr. 1793; tillträdande stads¬
komm. härst. 1798. Sist khde i Resele.

15. Anders Nordholm (1798—1804), prästv. i Hsand 4 sept.
1785 till adj. åt stadskomm. Dan. Widén, tillika vik. i Hsands skolas I. kl.
lasaret 1785—86, nadarspred. efter C. Strinnholm 1797, hégmiassopred.
1798, utn. sockenpred. i Fjallsj6 och Bodum 5 juli 1804, se Ramsele.

16. Pehr Gerdlund (1805—0o8) utn. hégmiassopred. aug. 1805,
stadskomm. i Hsand 3 febr. 1808, se ofvan n. 24, sist khde i Lit.

17. Jonas Lindström (1808—12), f. 9 nov. 1779 i Hsand, son af
vaktmäst. M. Lindström, stud. i Upsala vt. 1802, reste om hösten 1804
till Åbo univ., där han 1806 undergick fil. kand. ex., prästv. 17 febr. 1807
att tillsvidare bitrada i Hsands och Sabra férsaml. Hégmiassopred. 1808,
tillika v. kollega i triv. skolans 2. kl. 1810. Han afled allmänt saknad
9 dec. 1812, endast 33 år I mån. gammal.

G. 25/9 1810 m. Elisabeth Ulrika Westman, f. !/+ 1784, dotter till v. borgmäst.

och rådmannen i Hsand Adolph W. och Christina Margareta Söderberg; + vid

Rosersbergs kungsgård, Upl. !2/; 1855.

Son: Adolph Ulrik, £. 18/6 1811, fil. mag. 1839, kollega i Klara skola i Sthm,

donerade ej obetydliga summor för välgörande ändamål, + *4/s 1862.

Tr.: De anthropomorphismo, pres. J. A. Quiding, Abow 1805. — De optima hi- '
storiam universalem, prasertim antiquam, proponendi methodo, pres. F. M. Franzén.
Ib. 1806,

18. Erik Sjéding (1812—13), hégmassopredikant i Hsand 1812,
v. komm. darst. m. pastoralvard 31 mars 1813; v. past. i Häggdånger
1843, komm. i Arnäs 1818; sist khde i Ofver-Luled, dar han tilltradde 1
maj 1831.

1g. Carl Erik Widén (1813—15), f. 29 nov. 1788 i Hsand, son
till stadskomm. Daniel Widén. Stud. vt. 1808, prastv. 14 jan. 1813 till
hégmissopred. i Hsand. Förordn. att biträda biskopen i sjala- och pa¬
storalvarden 1 Sabra 4 okt. 1815, v. pastor darst.; se nedan n. 21.

20. Mag. Joseph Backlund (1815—21), v. konsist. notarie, utn.
tillika till hé6gmassopred. 4 okt. 1815: utn. till stadskomm. 3 febr. 1821,
se ofvan. Sist khde i Skön.

21. Carl Erik Widén (1821—23), ånyo konstituerad till högmässo¬
pred. mars 1821. Han omkom genom drunkning 1 norra stadsfjärden
4 aug. 1823.