OCR Output

HERNÖSAND 361

5. Mag. Nicolaus Sund (1744—48), högmässopred. fr. I maj
1744, tillika kollega i Hsands skolas 3. kl. 1745, konrektor darst. 1748.
Sist prost och khde i Umea.

6. Mag. Olaus Jonze Genberg (1748—51), adj. i Sabra 1744,
hégmassopred. i Hsand och v. konsist. notarie 1748, konrektor 23 apr.
1751, sist prost och khde i Offerdal.

7. Mag. Samuel Er. Huss (1751—62), hégmiassopred. och v.
pastor i Hsand 1751; komm. i Gudmundrå—Högsjö 18 nov. 1761, tilltr.
1762. Sist khde i Oviken.

8. Mag. Nils Henr. Berlin (1762—74), högmässopred. och vice
past. i Hsand 1762, tillika kollega i 1. kl. 1771 och i 2. kl. 1774, konrektor
1780, utn. khde i Anundsjö 1785, men afled i Hsand före tilltr.
Se Anundsjö.

9. Mag. Daniel Frisendahl (1774—77), teol. kand. 1773, v. pastor
och högmässopred. 1774, apologist i Hsands skola 1777. Då mag. Frisen¬
dahl från sin högmässopred.-tjänst utnämndes till apologist, anhöll för¬
samlingen, att vid predikantssysslans återbesättande få utnämningsrätt.
Presul behagade harvid erinra om pastors rättighet att kalla adjunkt;
men han förklarade sig villig att efterlåta sin rättighet. Men härigenom
uppkom mycket krångel och bråk vid kyrkostämmorna, enär några ville
ha mag. Norberg, andra mag. Ohrling till högmässopredikant. (Gynther,
cit. Hsands kyrkoradsprot. */,) 1777.) Utn. 27 aug. 1783 till khde i
Ragunda.

10. Dokt. Henrik Hasselhuhn (1778—-79), högmässopred. 1778,
v. konsist. not. s. å., ordin. konsist. notarie 1781, tillträdde khdebefatt¬
ningen i Sollefteå 1 maj 1789. Se Sollefteå.

11. Bengt Engmark (1779—382), f. aug. 1747, bondson från Mörsil,
prästv. 1771, utn. högmässopred. i Hsand hösten 1779, befullm. komm.
i Undersåker, t i Hsand I febr. 1782 före tillträdet.

12. Daniel Widén (1782—85) konstituerad 16 jan. 1782 att vara
hdégmassopredikant, komm. i Hsand 1783, tilltr. 1785; se ofvan komm.
M25.

13. Carl Petter Strinnholm (1785—93), se komm. i Hsand n. 22.