OCR Output

360 HERNÖSAND

och en annan skall förestå nådåret, så blifver vicarius närmast att njuta
tillträde till tjänsten än dn. Sebrelius. Han blef kollega i 2:dra klassen
1708. Utn. af K. Maj:t till khde i Sveg 1710, tilltr. 1712. Se Sveg.

8. Laurentius Andre& Engman (1712—21), f. i Ljustorps s:n
1680; bondson från Föske by; stud. i Upsala 2 nov. 1706, adj. i Nora 1708,
kollega i I kl. i Hsands triv.skola och tillika stadskomminister 1712, för¬
flyttades till kollegatet i 2 kl. 1715. Han afled 30 apr. 1721.

G. m. Anna Fisk, dotter till kapellanen Johan Fisk i Solleftea; + begr. **/s

1766 i Hsand, 89 ar.

Barn: Anders, f. 1710, stud. 1740, informator i Multra, + i Ed 18/4 1794,
84 ar; en dotter.

HOGMASSOPREDIKANTER OCH DOMKY RKOADJUNKTER.

1. Petrus Thelaus (1714—18), f. 1663 i Helgum, där fadern Erik
Th. då var komm., sedan pastor i Ramsele. Efter att en längre tid ha vistats
i Dalarne ss. lärare, återkom han till hemorten, prastv. i Hsand ,1713,
blef kollega i stadsskolans 3 kl. 1714 samt högmässopred. och v. pastor.
År 1717 27 apr. inkom han i konsist. »begärandes den vacanta sacella¬
nien i Piteå efter mag. Ericus Molin, som nyligen blifvit döder». Res.:
Såsom rector mag. Wallin har hört högw. hr biskopens utlåtelse och sam¬
tycke härtill, alltså gåfvo samtliga Consistoriales sitt bifall, härvid önskan¬
des honom, hr Pet. Thelaum, mycken lycka och wälsignelse till densamma
beställningen (Hdpr.). Se Komministrar i Piteå landsförs.

2. Lars Offerdalin (1719—28) nämnes som högmässopredikant och
vice pastor jämte sin kollegatjänst i skolans 3. kl. Tillträdde 1728 kommin.
i Bygdeå-Nysätra (Hdpr. ”/, 1719).

3. Mag. Nicolaus Nic. Granbaum (1730—37), kallad till super¬
intendent Sternells medhjälpare juni 1730; nämnes v. pastor de följande
åren till 1737, då han blef gymn. adj. och konsistorienotarie. Sist 2:dre
teol. lektor, se Lektorer.

4. Jonas Nordvall (1737—44), aflade prästexamen 14 juni 1737,
kallad till adj. i Hsand, kallas högmässopred. ännu 1743, då han uppsattes
på förslag till det lediga Öfver-Kalix pastorat, till hvars khde han utnämn¬
des med tilltr. 1744. Sist khde i Råneå.