OCR Output

HERNÖSAND 359

ANDRE STADSKOMMINISTRAR.
1647—1723.

I. Magnus Simonis Blix (1647—48), blef sistn. ar kapellan i
Ragunda, sist khde i Tuna pastorat, se Tuna.

2. Olaus Thome Cellnerus, Ang. (1648—59), inskrifven med
detta tillnamn i Upsala studentmatrikel 12 nov. 1647; tjanstgjorde har
1648—59 som kollega i etymologiska (2:dra) klassen i Hsands skola, upp¬
bärande 20 t:r spl i lön, men omtalas senare såsom den där »från vett
och skäl kommin är».

G. m,. Barbro Matsdotter, dotter af khden Matthias Olai i Torsåker och änka
efter komm. i Boteå Erik Edvardi Lecombius. (Ådb 1664.)

3. Petrus Nicolai Berghemius (1660—62), kallar sig i dec.
1660 h. t. notarius och stadskomminister i Hsand, men afsade sig i juni
1662 sistnämnda befattning. (Hdpr. 1662.) Sist khde i Undersåker.

4. Matthias Nicolai Lochnzeus (1662—72), var kollega i 3 kl.,
da han efter Berghemius i juni 1662 utnémnes till stadssacellan »och be¬
haller collegatum som tillförendhe». — Sist khde i Gudmundrå.

5. Eric Christoph. Hellberg (1672—87), stadskomm. 1672, fran
år 1674 tillika kollega i 3 kl. Tillträdde Ljustorps pastorat 1687. Se

Ljustorp.

6. Daniel Joh. Hernodius (1687—92), f. 1660, son af skolans
rektor Johan H., blef stud. i Ups. I mars 1679, kollega i 1:sta klass 1687,
stadskomminister och hospitalssyssloman i Hsand s. å. Förmodligen
död 1692.

G. m. Gertrud Wallenia, dotter till khden i Gudmundrå Måns W. Hon blef
8/19 1695 i Solleftea omg. m. sederm. komm. darst. Stigelius Norzus.

7. Ericus Sebrelius (1693—1712), komm. i Hsand, tackar kon¬
sist. i skrifvelse 13 sept. 1693 för sin gunstiga befordring till collegatum
prime classis har i Hsands trivialskola efter Dan. Hernodius och fragar,
hvem tjänsten skall förestå under hustru Gertruds nådår, och synes dn
Sebrelius icke vilja classen emottaga förrän nådåret exspirerar. Res.:
Om icke S. vill nu strax tjänsten emottaga emot en viss accorderat weder¬
känslo för dess omak (det Ven. Consist. tycker nog vara 50 daler kmt)