OCR Output

358 HERNÖSAND

hvartill han blifvit kallad; tillika pred. vid Samariterhemmet I maj 1903—
30 sept. 1905. Utn. tjanstg. e. o. hofpredikant 19 maj 1906. Khde i Hed¬
vig Eleonora förs. i Sthm 2 apr. 1909, tilltr. 1910. Ledamot af diakoni¬
styrelsen sedan 1910, af Sthms folkskoledirektion och Sthms Stadsfull¬
mäktige, v. ordförande i Samariterhemmets styrelse, ledamot af Präst¬
sällskapets styrelse, m. m. OTIISGbmt 1907, LNO I1g19.

G. 22/11 1892 m. Ester Anna Holmlin, f. i Trosa ”/s 1862, dotter till khden
Lars August H. och Elisabet (Betty) Uddén.

Barn: Erik Efraim, £. i Skön 38/9 1893, t !/s 1897; Josef Harald, £. ®°/1 1895,
e. o. hofrättsnot.; Ingrid Mirjam, f. i Hsand 30/9 1896, teol. stud.; Josef Gunnar,
£ 12/44 1897, kontorist; Evik Josef, f. 5/5 1900, kontorist; Ester Helfrid Gabriella
(Ella), f£. i Upsala */1 1905.

Tr.: Den valsignade bland kvinnor. Predikan i Hsands domkyrka, Maria Be¬
badelsedag 1899. Hsand 1899. — Hvad fattas vår ungdom? Predikan. Ib. 1900.
— Jesus, vännen i lif och död. Afskedspredikan i Hsands domkyrka d. 14 sept. 1902.
Ib. 1902. — Du och din Frälsare. Predikningar. Upps. 1904. — Predikningar Bd 1, 2.
Upps. 1909—1910. — Församling och tro. En årgång nya predikningar. Sthm 1914.
— Under pröfvotider och svåra strider. Sju tidspredikningar. Ib. 1914. — Att upplefva
Gud. En samling predikningar. Sthm 1922. — Ungdom och renhet. Föredrag vid
ungdomsmöte i Upsala 15 jan. 1905. Gäfle 1905; uppl. 2—7, 1905—19. — Ett större
antal småskrifter, föredrag och predikningar, däribland: Svenskt församlingsliv under

1800-talet. Sthm 1912. — Danskt och svenskt kyrkoliv. En jämförelse till självpröf¬
ning för svenska präster. Ib. 1917. — Om revision av Handbok för svenska kyrkan.
Ib. 1920.

37- Axel Simeon Sandin (1903—10), 2. komm. i Piteå landsförs.,
utn. stadskomm. i Hsand 21 mars 1903, tilltr. genast, tillika fängelse- och
lasarettspred. s. å., utn. khde i Piteå landsjörs. */, 1910, tilltr. genast.

38. Johan Gustaf Bäckman (1910—19), f. i Hsand 25 okt. 1866;
föräldrar: seminarieadjunkten Jonas B. och Maria Fredrika Elfsberg.
Efter studier i Hsand stud. i Upsala ht. 1887. Efter aflagda teologiska exa¬
mina samt folkskollärareexamen prästv. 31 maj 1894; tjänstg. som past.
adj. och v. pastor i Torsåker, past.adj. i Ragunda, v. pastor i Vilhel¬
mina, past.adj. i Lycksele, v. komm. och past. adj. i Skön; utn. kapell¬
pred. i Trehörningsjö 25 aug. 1899, tilltr. 1900; komm. i Hsand 22 okt.
1910, tilltr. genast, tillika lasarettspred. I maj 1913. Senare utn. till
khde i Åsele 1918, m. tilltr. 1919.

G. 1/5 1899 m. Anna Valfrida (Frida) Lönnkvist, f. i Frösthult 14/19 1869,
dotter af komm. i Veckholm Johan Olof Ahlin och Erika Margreta Mallmin.

Fosterdotter: Karin Gunhild Hasselberg, f. i Adolf Fredr. fors. i Sthm 11/5
1900.