OCR Output

HERNÖSAND 357

akt på sina ord. Marias besök hos Elisabeth. Trenne högmessopredikningar. Ib. 1870.
— En böndagsspegel. Högmessopred. på Andra Böndagen, 7 maj 1871. Ib. 1871. —
Predikan på tredje prestmötesdagen (den 30 aug. 1877) (i Hsands Prestmöteshandl. '
1877). — Den lidande sanningen. Högmessopred. på femte sönd. i fastan 1879. Ib.
1879. — Med Gud, och med hvarandra. Högmessopred. på Annandag pingst, 17 maj
1880. Ib. 1880. — Deesutom predikn., andliga tal m. m., särskildt utgifna eller i
predikosamlingar. — Minnesteckning öfver biskop J. Andersson, tal vid prestmötet i
Vexiö 1896.

33. Johan Gustaf Dixelius (1881—84), komm. i Neder-Kalix,
utn. komm. i Hsand 26 apr. 1880, tilltr. 1881, tillika v. pastor; utn. khde
i Anundsjö 7 jan. 1884, med afsked från komministraturen i Hsand fr. x
juni 1884, mottog på förordn. Anundsjö pastorat s. d., se Anundsjö.

34. Petrus Englund (1885—91), utn. komm. i Hsand 19 juli
1884, tilltr. 1 juni 1885; utn. khde i Indal 6 juli 1889, tilltr. I juni 1891,
se khdar i Indal.

35. Anton Lundström (1891—96), teol. kand., v. pastor i Hsand
22 maj 1884—1 maj 1896, befullm. komm. i Hsand 15 mars 1890,
hvilken tjänst han på förordnande uppehöll fr. 1 juni 1890—1 maj 1891,
då tjänsten fullt tillträddes. = Tillträdde Arnäs pastorat I maj 1896.
Bland hans åligganden under tjänstetiden i Hsand tillkom honom att
jordfästa biskop L. Landgren.

36. Anders Josef Källander, (1896—1902), f. 15 dec. 1861
i Skara; föräldrar: bryggaren Johannes Andersson och Betty Lundgren.!
Efter mogenhetsex. i Skara 24 maj 1887, stud. i Upsala ht. s. å.; sedan
han där aflagt erforderliga teologiska examina och folkskollärarex., prästv.
6 juni 1890 för Hsands stift och förordn. till kapellpred. vid det i Sköns
församling nybildade Skönsmon, hvars första komminister han blef I
okt. 1892, med tilltr. I nov. s. å. Vid ett kontraktsmöte, som Medelpads
prästerskap höll i Hässjö 26 aug. 1895 och vid hvilket biskop Martin
Johansson äfven var närvarande, höll komm. Källander ett föredrag »Om
prästens kyrkliga sinne», hvilket riktade uppmärksamheten på hans dju¬
pare andliga gåfvor och inom kort föranledde hans kallande till stiftsstaden,
där han utnämndes till komm. 22 febr. 1896 och tilltr. I maj s. å.; tillika
v. pastor i Hsand I juni 1896—30 aug. 1902 samt fängelsepred. I juni
1896—15 sept. I902. En mera omfattande verksamhet väntade honom,
då han I sept. 1902 tilltr. den vice pastorstjänst vid Upsala domkyrka,

1 En liten inblick i föräldrahemmet och om den religiösa stämning, som där var rådande,
har han gifvit i en-uppsats: »Mitt religidsa arv» (Hagkomster och livsintryck av svenska man
och kvinnor, 3:e saml., Upps. 1923, s. 150).