OCR Output

356 HARNOSAND

1903, 1908 intill det sista 1909, efter hvars högtidliga öppnande han ned¬
lades på sin dödsbädd och afled 27 nov. 1909 på diakonissanstaltens sjuk¬
hus vid Ersta. Teol. dokt. 1907. LNO 1885, KNO 2 kl. 1905.

Fran féraldrarne hade han mottagit arfvet af de basta naturgafvor,
och den uppfostran han i hemmet åtnjöt, om ock rik på försakelser, var
ägnad att ingjuta fromhet och gudsförtröstan hos honom och leda de goda
anlagen till ordning och arbetsamhet. Redan som student, då han såsom
viatikant lät höra sig i Lycksele kyrka, gjorde hans predikan sådant in¬
tryck, att åhörarne yrkade på dess utgifvande. Denna så tidigt framträ¬
dande förmåga, att hvar och när han förkunnade ordet samla andäktigt
lyssnande åhörare, behöll han hela lifvet. Han blef aldrig utpredikad, ty
hans förkunnelse, som framvällde ur en varm öfvertygelse och en växande
fond af kristlig lifserfarenhet, blef med åren allt rikare och märgfullare.
Hans verksamhet åstadkom också alltid en uppryckning äfven i de för¬
samlingar, där den varade kortare tid. Själavården var för honom hufvud¬
sak, men äfven för prästens öfriga åligganden räckte hans intresse och ar¬
betsförmåga. Så kunde han midt under de stränga bestyr, som medföljde
hans befattning i Hsand, år 1873 aflägga en pastoral-examen, som i Nya.
Testamentets exegetik bedömdes med högsta betyget. Han hade som pen¬
sum uppgifvit hela Meyers vidlyftiga kommentar. S. lämnade i de för¬
samlingar, inom hvilka han verkat, ett ljust och tacksamt minne. Hvad
han varit för Hsands församling visade sig tydligt vid afgångstiden för
den ångare, som skulle föra honom och hans familj till det nya arbets¬
fältet: hela kajområdet vimlade af folk från alla samhällsklasser, att det
med en viss sanning kunde sägas, att hela staden var samlad för att säga
de afresande farväl. Han ligger jordad å Jönköpings kyrkogård under en
af församlingarna där rest tilltalande minnesvård.

G. 9/8 1864 m. Fanny Catharina Gröndahl, tf. 5/10 1844 i Hsand, dotter af
stadsläkaren Moses Gröndahl och Anna Christina Molin, t 7/10 1909 i Jönköping.
Barn: Esther Elisabeth, f. *1/: 1866 i Hsand, ¢ 14/5 1892 i Jénképing; Ernst

Immanuel, £. ?/9 1867, + *°/s 1868; Fanny Maria, f. 9/12 1868, + */1 1869; Lydia

Maria, £. 2/4 1870, bosatt i Jönköping; Ernst Natanael, f. ?9/> 1871, + 8/s 1899;

Elin Sofia, f. **/10 1872, bosatt i Jönköping; David Ansgarius, f. !/2 1874, ma¬

skinist i Kongostatens tjanst, t; Martin Samuel, f. 8/5 1875, komm. i Vintrosa;

Anna Irene, f.i Jonképing 15/4 1880, lärarinna vid högre flickskolan i Lidköping;
Herman Gabriel, f. 7/6 1885, kapten vid Jönköpings reg.

Tr.: Högmessopredikan på juldagen, hållen i Lycksele kyrka 1860. Umea 1861
(anon.). — Högmessopredikan på nyårsdagen 1861. Ib. 1861 (anon.). — Söndagsnåd
och söndagssynd af Fr. Ahlfeld. Ofvers. Hsand 1866. — Den kristliga familjen af Fr.
Ahlfeld, öfvers. ib. 1867. — Magistratspredikan, hållen i Hsands domkyrka d. 15 jan.
1867. Ib. 1867. — Ett christligt hem. Högmessopredikan på midsommardagen 1869.
Ib. 1869. — En christens förnämsta omsorg. Bevekande skäl för en menniska att gifva