OCR Output

HERNÖSAND ; 355

31. Erik Johan Nordling (1860—69) tillträdande stadskomm. i
Hsand I maj 1860, hospitalspred. 1865, utn. khde i Njurunda 23 mars
1869, tilltr. genast, se Njurunda.

32. Dokt. Johan August Immanuel (Manne) Sundelin (1869
—8o), f. 19 jan. 1841 i Vilhelmina lappmarkssocken; föräldrar: past.adj.
därst. sedermera khden i Stensele Uno Aug. Sundelin och Katarina Lovisa
Grönlund. Vid 13 års ålder intogs han jämte sin äldre broder Per Alfred
ht. 1854 i Umea 6-klassiga läroverk, öfvergick ht. 1856 till Hsands gymn.
och blef stud. i Upsala vt. 1860; efter aflagda examina och erhallen alders¬
dispens prästv. i Sthm 24 jan. 1863, forordn. 18 f6lj. febr. till pastorsadj.
i Frostviken! och efter ett halft års verksamhet där 29 juli forordn. till
vice stadspredikant i Östersund; konstituerad 13 apr. 1864 att från I
påföljande maj vara predikant vid Graninge bruk med tillhörande försam¬
ling; förordn. 21 febr. 1866 att från I maj vara högmässopred. och v. pastor
i Hsands stad och Hernö församl. pastorat, tillika lasarettspred. I jan.
1867—18 maj 1876 samt v. komm. 9 juni 1869—1 jan. 1870; komm. i
Hsands och Hernö förs. 6 dec. 1869, tilltr. r jan. 1870 och erhöll förordn.
att äfven efter tilltr. bestrida pastoralvården inom pastoratet. Folkskole¬
inspektör inom Ångermanlands södra och östra kontrakt samt Boteå
pastorat åren 1872—76; ledamot i styrelsen för Västernorrlands läns
döfstumskola 1872—79; predikant vid prästmötet i Hsand 1877. Kallades
1878 som profpredikant vid besättande af den lediga khdebefattningen
i Jönköpings stads- och Ljungarums landsförsamlings pastorat och erhöll
därå kungl. fullmakt 11 juli 1879, tilltr. I maj 1880. Det förtroende och
den sympati, han i rikt mått vunnit under sin tjänstgöring inom födelse¬
stiftet, följde honom till hans nya verksamhetsområde. Han valdes af
Tveta kontrakts präster till kontraktsprost 1882, och vid biskopsvalet
efter J. Andersson hedrades han 1804 af stiftets prästerskap med 3. förslags¬
rummet. Var predikant vid prästmötet i Växjö 1887 och hade förtroendet
att representera stiftets präster vid de allmänna kyrkomötena 1893, 1898,

1 Huru torftigt ett herdatjall kunde te sig äfven i senare tider, fick han erfara redan vid
sitt första förordnande till Frostviken. Prästgården bestod af en liten stuga med ett rum och
kök samt en liten förstugukammare. I det större rummet, som innehades af pastor, fanns ej
annan lämpligare plats för ministerialböckerna och hans eget bokförråd än pa -de öppet fram¬
trädande takbjälkarna. Förstugukammaren, som uppläts åt adjunkten, hade ej utrymme för
mer än en säng, ett bord och en stol, så att kofferten, som fick tjänstgöra som byrå och kläd¬
skåp, måste ställas under bordet, hvadan adjunkten vid sina skrifgöromål måste placera sina
ben på hvardera sidan af bordet. I hela huset saknades för öfrigt all beklädnad å väggarna.
(J. A. I. Sundelin: En minnesteckning af Kk. Sundelin. Sthm 1911, som varit var väsentli¬

gaste källa och till hvilken vi hänvisa.)