OCR Output

352 HERNÖSAND

turen i Ragunda. Nådårspräst efter khden Ursinus i Arnäs mars 1725
och efter komm. Wessler därst. 7 aug. 1728. Han fick 5 maj 1729 konsist.
befallning att skyndsamt begifva sig till Hsand för att uppehålla stads¬
komministerns tjänst, till dess man finge rådrum att besätta beställ¬
ningen med någon skicklig prästman, hvarvid äfven han i behörig konsidera¬
tion skulle komma. Den 18 juni s. å. anhåller han om konsistorii utslag, och
som han ej allenast en lång tid varit in ministerio och blifvit på åtskilliga
orter transporterad, utan ock äger goda ämbetsgåfvor med vackert lof¬
ord om sitt välförhållande, som ock vid valet fått af de närvarande de
flesta vota, beslöts att han vid sacellanien här i staden skulle blifva bibe¬
hållen och behörig fullmakt därå meddelas. Han blef 1741 anklagad
att ha varit drucken, men vid ransakningen vid rådstugurätten för¬
klarade angifvaren handl. Petter Sund sig icke ha menat Z. varit drucken
af öl, brännvin och starka drycker, utan af bekymmer." Hans hustru
uppgaf, att han aflidit I maj 1743 efter en kort sjukdom, men tre bor¬
gare anmälde hos Konsist., att sådant ej var sant; vid undersökningen
härom kunde ej några bevis förebringas, att han aflidit före I maj. Två
gummor intygade inför magistraten, att han ännu lefde mellan kl. 5 och
6 om morgonen. (Hdpr. */s 1744.) .

G. 1721 m. Catharina Fougt, dotter till guldsmeden Joh. F. i Hsand.

Barn: Ingrid Johanna, f. */4 1723 i By, Rédoén, + begr. i Hsand 18/) 17433
Nils Zellén, f. 30/32 1724 i Arnäs, jur. d:r, adlad af Zellén, v. president i Svea hof¬
rätt, ledamot af Högsta domstolen, i 18/, 1806; Christina, f. 1729, g. m. kors¬
nären Anders Lööf, t 1816; Johannes, f. i Hsand **/6 1731; Abraham, £. ™/¢ 1734,
tenngjutare i Hsand, en fyllerist af värsta slag.

17. Mag. Erik Jone Sylvin (1745—60), vald till komm. i Hsand
8 sept. 1744, tilltr. 1745; utn. khde i Neder-Kalix 3 juli 1760, tilltr. genast.

18. Olof Holmberg (1761—68), utn. stadskomm. i Hsand 15 okt.
1760, tilltr. 1761; utn. khde i Resele 9 jan. 1768, se Resele.

19. Mag. Nils Jonze Bredberg (1768—71), f. 1736, son af khden
i Ljustorp Jonas B., blef stud. i Upsala 1753, fil. mag. 1761, prastv. till
faderns adj. s. 4., valdes 4 apr. 1768 till komm. i Hsand. Valet öfver¬
klagades under beskyllan for réstvarfning, men radhusratten démde de
anklagade oskyldiga och framhöll, att anklagarne låtit förleda sig af en
listig advokat, och Bredberg fick fullmakt på tjänsten II juni s. å. Han
afled af lungsot i sitt föräldrahem 22 febr. 1771, dit han kort förut rest

1 Gynther m. åberopande af rådsturättens protokoll.