OCR Output

HERNÖSAND . 351

G. m. Catharina Hernodia, dotter af khden i Selånger Anders Hernodius,
t i Hsand 2/19 1740.

Barn: Anders, f. 1/11 1686, stadskomm. i Lulea, t 1729; Jonas, f. */11 1691,
fil. mag., komm. i Gudmundra-Hégsjé, + 1733; Catharina, f. 1699, g. 1) m. handl.
P. Hofberg, 2) m. handl. Anders Rynelius i Hsand, f begr. darst. *4/s 1753.

14. Laurentius Staaff (1708—15), f. 1675 i Ljustorp och Stafre
by af bondeféraldrar. Efter studier i Hsands gymn. stud. i Upsala 16
sept. 1701, prästv. till adj. i Oviken 1703, kollega i Hsands skolas 1. kl.
och tillika stadskapellan 1708, blef lärare i 2. klassen 1712. Afled 30 juni
1715.
G. 10/9 1708 i Brunflo m. Mätta Oldberg, dotter af khden Elias O. i Lit samt
omg. m. efterträdaren komm. J. Lidiin.
Barn: Petrus, fick khden Jöns Huss i Gudmundrå till förmyndare (Hdpr.
25/7 1717); Elias, blef handlande i Hsand.

15. Johan Ol. Lidiin (1717—29), f. 1686 i Tynderö, fadern: läns¬
mannen Olof Simonsson L. i Skilsaker; stud. 15 sept. 1708. Efter några
förordnanden som adj. erhöll han 17 nov. 1716 fullmakt A kapellans¬
tjänsten i Hsand samt kollegatet vid skolans 1. kl., tilltr. med predikan
I maj 1717 och gifte sig inom året med företrädarens änka, öfvergick till
kollegatet i 2. klassen 1722. Då ryssarne pingsttiden 1721 på sina galejor
ankommo till Hsand och uppbrände staden, kyrkan och skolan, och alla
invånarna sökte fly, begaf sig komm. L. med en del kyrkböcker till skogs
och gömde dem undan förödelsen. Han var en mycket driftig man, för¬
faren i lag och förordningar, men väl fallen för processer och fick många
ovänner. Isynnerhet väckte det ond blod, att han om söndagsmorgnarne
anställde examination med dagens kommunikanter, dock skedde detta
förmodligen på biskop G. Wallins inrådan. Då staden fattat beslut att
indraga den ena kapellanbefattningen, uppsade han 24 nov. 1724 sin |
skolebeställning, så vida han var antagen till ensam kapellan och icke
fann sig kunna båda beställningarna bestrida (Hdpr. ”/, 1724). Utn.
khde i Sidensjö 1729, tilltr. 1730, se Sidensjö.

16. Matthias Zellenius (1729—43), f. 1694 i Ramsele, föräldrar:
bonden Nils Bartelsson och Ingrid Johansdotter, boende på det enstaka
hemmanet Sel (T.). Genomgick Hsands skola och gymn., stud. i Upsala
20 aug. 1715, prästv. 20 sept. 1719 till past.-adj. i Sunne; adj. i Rödön
hos khden S. Drake 4 nov. 1720, förordnades han att uppehålla nådåret
efter honom 16 mars 1722 med något rundligare villkor än under adjunk¬
turen. Sändes 28 mars 1723 alt mot halfva lönen förestå komministra¬