OCR Output

350 HERNÖSAND

G. m. Catharina Thuresdotter Gammal.

Barn: Hedvig Eleonora, g. m. faderns efterträdare, prosten Nils Clewberg
i Bollnäs, Catharina, lägrad af kaptenen vid Hälsinge reg. Joh. v. Wulffen.
(USH 155: 2305) |

10. Jonas Olai Anthelius (1665—71), f. i Högsjö, son till dåv.
komm., sedan khden Olaus Er. Anthelius i Boteå. Stud. i Upsala i juni
1653. Öfvergick till Åbo univ., aflade där fil. kand. ex. 1663. Från ärke¬
biskopen ankom i okt. 1662 klagomål, att han i Sigtuna sammanvigt
ett par, som voro besläktade i 2. och 3. grad. consanguinitatis; i an¬
ledning häraf blef han af Hsands konsist. dömd till 12 dagars arrest
i prubban och priverad till dess saken blef politice utförd (Hdpr. ””/,
1662). Erhöll superintend. P. Steuchii tillstånd att uppehålla nådåret
i Boteå efter fadern 1663; apologist i Hsands skola och tillika kapellan
i Hsand 1665. Afled 1671. :

Tr.: De observationibus quibusdam astrologicis, quibus adjunguntur cum signa
runica dierum festorum, tum tabelle continentes variorum calendariorum collationem,

pres. S. Kexlerus, Abow 1661.

11. Johannes Abrah. Hernelius (1673—76), borgareson fran
Hernésand; med testimonium fr. Hsands gymn. stud. vid Upsala uni¬
versitet 13 nov. 1669, under namnet Hernodius; blef kollega i classis
etymologica (2 kl.) i Hsands skola och uppfores tillika som stadskom¬
minister 1673 samt synes aflidit på sommaren 1676, ty höstterminen
s. a. ar han ej tjanstgérande.

Hans anka Brita Lind blef omg. m. eftertr. P. Gropman.

12. Petrus Petri Gropman (1678—88), k6pmansson, fodd 1 Hsand
i kvarteret Gropen, genomgick stadens skola och gymnasium och inskrefs
i Upsala studentmatrikel 3 sept. 1674 under namnet Foveander; kollega
i Hsands skolas r. kl. fran och med ht. 1678 till slutet af ar 1687; uppgifves
ha aflidit 1688.

G. m. féretradarens anka Brita Lind, omg. m. khden Er. Sebrelius i Sveg.

Son: Petrus, stadskomm. i Sundsvall.

13. Ingevald Jonz Ljungberg (168g—1706), f. af bondeforaldrar
i Lungvik, Bjartra sin. Fran Hsands gymn. stud. i Upsala 12 aug. 1680,
prästvigd till adj. i Torsaker 1684, utn. till apologist i Frésé skola 1687,
men tillträdde icke tjänsten; kollega i Hsands skolas 3. kl. och tillika
stadskapellan 1689. Afled i maj 1706.