OCR Output

HERNÖSAND 349

5 Magnus Nicolai Wallenius (1641—50), Helsinge, kollega i
Hsands skolas 3 kl., blef på sin svärfaders prosten Jonas Linnerius” till¬
skyndan kapellan i staden 1641 med bibehållande af kollegatet. Han
kom i delo med skolans rektor Tolfstadius, som till och med afstängde
honom en tid fran skoltjansten, men återinsattes och blef 1650 skolans
konrektor. Han tillträdde 1656 Gudmundrå pastorat, se khdar i Gud¬
mundrå.

6. Olaus Claudii Rahm (1650—? ), kollega i 3. kl. af Hsands
skola och tillika stadskomminister 1650, var ss. stiftsfullmaktig pa riks¬
dagen 1650, blef kapellan i Ragunda och där khde 1659. Se Ragunda.

7. Johan Clementis Thelaus (1655—60), stadskapellan, tillika
kollega, var informator för superintend. P. Steuchii séner, blef regements¬
präst, sist khde i Indal, se Indal.

8. Nils Petri Anzenius (1660—62), född i Västerbotten, stud. i
Upsala 25 okt. 1656, kollega i 1. kl. i Hsands skola, uppféres af Tunzeus
såsom stadskaplan, tilltr. kapellanstjänsten i Sveg maj 1662. Se Sveg.

9. Sven Johannis Watz (1662—65), f. 5 juni 1638, son till kon¬
rektorn, sederm. khden i Sveg Johannes W. Studerade i Hsands skola och
blef stud. i Upsala 29 dec. 1655; vid superintendenten P. Steuchius’ visita¬
tion i Härjedalen initierades Sven Watz i Hede kyrka 27 juni 1661 till
sacros ordines, dock med villkor, att han ej fick söka någon sacellani
förrän Svegs blef ledig (Hdpr.) Genom Anzenii död 1662 på hösten
inträdde detta förhållande, och så blef W. utn. till komm. i Hsand s. å.
År 1665 utn. han till hofpredikant hos änkedrottning Hedvig Eleonora
och regementspastor vid gardet samt år 1670 till khde i Bollnäs i Hälsing¬
land mot församlingens och Upsala domkapitels skilda önskningar. Tack
vare sin duglighet, aktivitet och sitt ordningssinne utnämndes han till
kontraktsprost i norra Hälsingland och i domkapitlets arkiv förvaras
många skrifvelser af hans hand. Var riksdagsman under åren 1675, 1678,
1680, 1689. Ledamot af kommissorialrätten öfver trollväsendet i Hälsing¬
land 1694. Watz afled redan 7 maj s. å. och begrofs af ärkebiskop Sve¬
bilius. Han omtalas sasom myndig, vältalig och stolt och brukade siden¬
tygshatt, hvilket väl räknades på hans högfärds konto. Epitafier öfver
honom förvaras i Bollnäs kyrka.

1 Se B. G. Jonzon, Blad ur Bollnäs kyrkohist. Ups. 1899, s. 58, där prosten Watz
och hans hustrus porträtt jämte epitafiernas inskrifter äro återgifna.