OCR Output

348 HERNÖSAND

lega vid Upsala skola och sedan vid hofvet i 6 år." I skrifvelse, dat. Hsand
20 sept. 1638, tackar han Upsala domkapitel för sin befordran till Hernö¬
sandz rectoratum och sacellaniam och omtalar, att han vid sin ankomst
hit blifvit väl bemött, men klagar, att företrädaren S. Blix vill fråntaga
honom hälften af skolmästarlönen, samt att prosten och khden Linnerius,
som säger sig ej behöfva någon kapellan, ej vill gifva honom någon kaplans¬
lön, ehuru han dock fordrar och W. gått in på att 1) uthi afftonsangarna
catechismum predika, 2) alltid uppehålla messan, 3) allting i försam¬
lingen förestå vid prostens visitationsresor eller frånvaro. Han begärde
nu skriftlig resolution från domkapitlet om lönen (Hdmh.). Domkapitlet
förklarar i sitt svar 5 dec., att i fall Blix och W. icke kunna förlikas, skall
dn. Samuel hafva fjärdedelen af årets uppbörd, alldenstund han tjänat
i skolan intill midsommar, och dn. Johannes behåller de öfriga tre delarne.
Beträffande andra punkten svaras, att pastor måste vara förtänkt att löna
honom för sin tjänst och arbete samt förehålla församlingen, att hon
hjälper till att löna honom. Man finner, att han såsom komminister af
staden uppbar 140 dlr kmt och 5 t:r spl af khden, såsom skolmästare
12 t:r kronospl, samt djäknepenningarne af Säbrå och Hsand samt 3 dlr
kmt af hvarje lärjunge.” När Hsands pedagogi ej långt därefter, genom
dn. Watz berömliga nit, vid Nyköpings riksdag 1640 fick privilegia et
beneficia schole trivialis, insände såväl Hsands stad som hela Ångerman¬
land i aug. månad d. å. en anhållan till Upsala domkapitel, att Watz måtte
komma i åtanke vid besättandet af lärareplatserna vid skolan, anförande
den stora omvårdnad, flit och omak, som han gjort sig om skolans upp¬
rättelse.? Rektoratet tillföll likväl icke honom, utan teol. adj. och Upsala
universitets första bibliotekarie Laur. Tolfstadius, och Watz blef trivial¬
skolans konrektor med 60 t:rs spannmålslön. Som emellertid stadens —
khde allenast hade 48 t:r och föröfrigt ville bli af med Watz såsom kapellan,
som börjat visa sig något »storlåthig», kräfde han, att Watz måtte afstå
från kapellansbefattningen, och ehuru det invändes, att han trots sitt
stora omak för skolans framgång härigenom skulle få mindre inkomster
än när han först blef förskickad till Hsands barnaskola, dömde domkapitlet,
att hans kapellanstjänst skulle från och med den I maj 1641 upphöra.
Sin konrektorstjänst, 1648 förenad med konsistorienotariatet, behöll han.
till 1649, då han återfinnes såsom skolmästare i Sundsvall och vice pastor
i Selånger, samt tillträdde 1652 Svegs pastorat. Se vidare Sveg.

1 G, Bucht, Hernösands skolförhållanden 1638—1650, s. 4.
2G. Bucht, anf. arb. s. 4.
3 J. Norlander, Skolan i Harnésand, s. XII.