OCR Output

HERNÖSAND 347

DOMPROST I HERNOSAND.!

Dokt. Per Sdderlind (1913— .), f. 1 jan. 1865 i Själevad; son till —
arbetaren Johan Söderlind och Katarina Margareta Johansdotter Boman.
Efter studier i Örnsköldsviks och Umeå lärov. stud. i Upsala ht. 1884. Aflade
där samtliga prästerliga examina samt folkskollärare-ex. och prästvigdes
i Upsala domkyrka 3 juni 1889, past. adj. i Arnäs 22 juni 1889, i Skellefteå
2 nov. s. å., Vv. pastor i Umeå landsförs. 30 maj. 1892—31 aug. 1893. Efter
erhållen tjänstledighet för teol. studier teol. kand. 30 jan. 1897, khde i
Vibyggerå 18 nov. 1898, tilltr. 1900; khde i Arnäs 5 jan. 1906, tilltr. s. å.,
utn. förste domprost i Hsand I mars 1913, tilltr. I maj s. å. Kontrakts¬
prost i Ångermanlands södra kontr. 2 sept. s. å. promov. teol. d:r i Upsala
1917. Preses vid prästmötet i Hsand 1911. LNO 1912.

G. 2/7 1901 m. Maria Elisabet Hörnfeldt, f. i Vibyggerå 29/3 1877, dotter af
handl. Per Daniel H. i Docksta och Margreta Katrina Westman.
Barn: Karin Margareta, {. i Vibyggera 29/6 1902; Johan Nils, f. 2/5 1904;

Anna Maria, f.i Arnäs 25/4 1908; Erik Per, f. 3/; 1910; Märta Elisabet f. 10/, 1912.

Tr.: Vår kyrka och hennes uppgift såsom folkkyrka (synodal-afh.) 1911. — Folk¬
kyrkan (i Från ådalar och fjäll 1912). — Karl Johan Holm (ib. 1915) — Nordånger¬

manländska fisklägen (ib. 1920).

STADSKOMMINISTRAR.

I. Martinus Olai (1585?—96), skall ha blifvit kapellan i Hsands
stad 1585( G.), undertecknade som sådan Upsala mötes beslut 1393. År
1596 utfärdade Martinus Olai, »som kapellan ther varit hafver», ett fri¬
gifvande vittnesbörd i khden Laurentius Jon& sak, se ofvan sid. 342.
(Udpr. ”/; 1596). Blef khde i Nora församling 1613. Se Nora.

2. Jonas Petri Linnerius (1626—28), stadens skolmästare sedan
1616, kallar sig 1626, då han utkvitterar sin lön 12 t:r spl, »predikant i
Hernésand och ungdomens ibidem preceptor». Troligt är, att kapellans¬
och skolmastarebefattningarne anda från 1616 varit förenade. Se Härnö¬
sands khdar, n. 5.

3. Samuel Benedicti Blix (1628—38), blef kapellan 1628 och
tillika skolmästare i stadens barnskola. Tillträdde ss. khde Arnäs 1638.

4. Johannes Joannis Watz (1638—41), sannolikt fran Wassunda
sin, Upland; hade innan han kom till Hsand varit 3 år anställd som kol¬

1 En af staden år 1778 framställd ansökan att få egen domprost blef af Hsands
konsist. tillbakavisad. (Hdpr. 17/30 1778.)