OCR Output

346 HERNÖSAND

uppbygga bodarne igen (UB man. N. 289). En reparation företogs på stadens
kyrka sommaren 1648. Wyrdige khden Christopher tillika med borgmäs¬
taren Sven Eriksson öfverenskommo 12 juni s. å. med murmästarne, att
de sistnämnda skulle hafva 30 dlr kmt och fri kost i arbetslön för det de
utvidgade kyrkdörren och murade ett nytt fönster där öfver, och de räckte
händerna, att de ville göra svarsgodt och ostraffeligt arbete (Hd rådst.
pr. "/, 1648). Tydligen var afsikten att göra den gamla stadskyrkan mera
värdig sin ställning som domkyrka. När Petrus Steuchius utnämndes
till superintendent öfver Hsands stift och till hans underhåll lades såväl
Sabra som Hsands pastorat, utnämndes Austredius till khde i Torsåker,
hvilken tjänst han tillträdde 1649. Se vidare Torsåker.

PREBENDE-PASTORER

(se Superintendenter och biskopar).
7. Petrus Steuchius (1649—83).
8. Matthias Steuchius (1685—95).
g. Julius Micrander (1695—1702).
10. Göran Wallin (1703—23).
11. Petrus Asp (1724—26).
12. Nicolaus Sternel (1728—44).
13. Olof Kiérning (1746—78).
14. Erik Hesselgren (1780—1803).
15. Carl Gustaf Nordin (1805—12).
16. Erik Abraham Almqvist (1814—30).
17. Frans Michael Franzén (1834—47).
18. Israel Bergman (1849—64).
1g. Anders Fredrik Beckman (1864—75)..
20. Lars Landgren (1876—88).
21. Martin Johansson (1889—1908).

22. Frithiof Lönegren (1910—13).