OCR Output

HERNÖSAND 345

afled i Hsand 12 jan. 1641 (Hdmh.) och begrofs i södra koret af Hsands
stads kyrka under en väl huggen sten.

G. 1614 m. Anna Nilsdotter, dotter till lagläsaren i Ångermanland Nils Bengt¬
son och hans hustru Elisabet. I febr. 1641 inlade Hsands församling en anhållan,
att änkans nådår måtte förlängas efter hennes sal. man länge tjänt där i försam¬
lingen och allenast på tu års tid fått hel pastorats rättighet för den orsak, att hans
antecessor, som intill den tiden lefde och då först blef död, hafver en stor del af
hans ordentliga lön uppburit. Sent: »Thet skall stå i betänkjande, intill des ny
pastor kommer tijt, och tå får man see huru bliffua kan». — Hon begärde */s
1646 frihet på de säl. jord i Giäresta, utaf hvilka hon eljest ej förmådde kro¬
nans utlagor prestera. Fick landshöfd. Hans Strijks frisedel s. d. (GLA Dia¬
rium 1646).

Af barnen: Petrus Linnerius, rektor i Hsands skola, teol. lektor, sist
khde i Skellefteå; Karin Linneria, g. 1) 1654 m. landtmät., sedan kronobefalln.¬
man Jacob Stenklyft, 2) g. m. khden Ol. Hosselius i Natra; Nils Lind,
borgmästare i Sundsvall; Jon Jonsson Lind, rad- och handelsman i Hsand;
en dotter, g. m. khden Lars Sidenius i Sidensjé i hans 1:sta gifte; en dotter,
förmodligen g. m. rådmannen i Öregrund, Georg Wintz; en dotter, äfven
förmodligen g. m. kronobefallningsmannen Anders P:son Tegman i Umeå;
en dotter, g. m. konrektorn, sedan khden i Gudmundrå, Magnus Wallenius
i hans 1. gifte.

Tr.: Disputatio ordinaria theologica III De mundo, pres. Joh. Rudbeckius. Sthm
1611. — Theses de predestinatione, pres. J. C. Leneus, Ups. 1614. — Latinska gratula¬
tionsverser i Ericus Olai Niurenii och Roland Olai Burei disputationer 1611. —

6. Christopher Laur. Austrzedius (1643—49); kallad af prosten
Olaus Petri Njurenius i Umeå till kaplan, icke så mycket för kyrkotjanstens
skull, utan för att göra prosten bistånd in oeconomia, blef af Upsala dom¬
kapitel i skrifvelse 14 okt. 1641 föreslagen till khde i Hsands stad efter den
aflidne Jonas Petri Linnerius. I det vitsord, som Umeå socknebor utfärdat
för honom, betyga de »att han öfver 20 års tid varit deras predikant och
kaplan och med flit och nit predikat och förkunnat Guds heliga ord rent
och klart etc. och christliga läran i dess hufvudstycken enl. Luth. Cathe¬
cismo så alfvarligen både med förklarande och förhörande drifvit, att de
stor orsak haft att tacka den altsvoldige Gud för sin stora nåde; derhos
dem med ett sedigt, skickeligit, nöktert och alfvarsamt lefverne föregått,
att han altid varit dem i mångahanda måtto en god eftersymn». (Uda E.
III 14a.) Han erhöll kgl. fullmakt som khde i Hsand 19 okt. 1641 och till¬
trädde förmodl. 1643. Då det tilltänkta landshöfdingeresidenset år 1647
skulle uppbyggas i Hsand — detta projekt kom ej till utförande -— utlades
därtill, enl. stadens beslut 3 juli 1647, 6 tomter, och däribland en, på hvilken
khdens vällärde herr Christophers sjöbod stod, tre bodar tillhopa. I stället

» -.erhöll han en annan tomt, hvarjämte staden skulle hjälpa att flytta och