OCR Output

344 HERNÖSAND

sigh till uppehälle, tredie parten som tillförene till sin död» (Hdmh., Hdpr.
*/, 1638).
Hans hustru hette Margareta och synes ha varit fr. Hammar i Torsåker,

enir hon vid tinget i Sabra 76/7 1639 inlade en supplication att få sälja sin arfve¬
jord, som belägen är i Hammar i Torsåkers s:n till oskyldan man (Ådb.)

5. Jonas Petri Linnerius (1628—41), f. i Hsand 1588, dar fa¬
dern var rådman och handlande; farfadern Jon Persson var bonde i Lin¬
dom, Häggdånger. Jonas Petri genomgick utan tvifvel Gäfle skola, ty
han tillägnar sin första disputation prosten i Gäfle Joh. Anthelius, komm.
därst. Haquin Laurentii och 10 namngifna borgare, hvilka han kallar sina
hedervärda gynnare och som säkerligen understödt hans studiebana. Han
inskrefs 1607 vid Upsala universitet och deltog under åren 1610 och 1611
nitiskt i det af professor Joh. Rudbeckius inrättade kollegiet, till hvars
ena notarie han utsågs. Så finna vi honom i samma kollegium I juni
1611 respondera för en teologisk disputation, I sept darstades halla oration
o.s.v. Efter att i maj 1614 utgifvit ytterligare en akad. afhandling
blef han 1615 utn. till skolmästare i Hsand och tilltr. följande år. Var
närvarande vid inventeringen af Säbrå prästbord 9 nov. 1619." Då han
för 1626 utkvitterar sin lön 12 t:r spl, kallar han sig predikant i Härnö¬
sand och ungdomens ibidem preceptor’, hvaraf framgår att han tillika
var stadens kapellan för att, som vi sett, år 1628 verkligen blifva stadens
khde mot att afstå !/; af lönen till företrädaren. Khden Linnerius synes ha
varit en betydande man. År 1635 var han prästerskapets ombud på riks¬
dagen i Sthm, 1638 är han prost, då han på sina kontraktisters vägnar
klagar öfver Ångermanlänningarne, att de gifva ganska ringa i offer och
likstol, med begäran att därom måtte något determineras. (Udpr "/;
1638.) Ärkebiskopen ansåg det vara determineradt i en ordning, redan
gjord i konung Gustafs tid, den han sade sig vilja uppleta. Dn. Jonas i
Hsand och dn. Johannes i Njuran begärde s. å., att de måtte slippa resa till
synodum. Därpå fingo de svar: att det skall stichtas proxima synodo,
när prepositi komma tillstädes. På tinget i Säbrå 16 okt. s. å. anklagade
khden i Hsand en bonde Jon Eriksson i Godhå om 2 sädesland jord, som
denne förledne vår stackat herr Jon till handa och hvilken herr Jon begynt
plöja och så; nu hade Jon Eriksson med våld tagit sin jord igen och sått
ofvanpå herr Jons utsådda säd och aktade intet, att jorden var tillförne
bortstackad. Fick plikta 40 mk för våldsverk. (Ådb.) Prosten Linnerius

1 Orig. i UB (K. 1).

2 J. Norlander, anf. arb. s. VII.