OCR Output

HERNÖSAND 343

nemde Hernösand, Anno MDXCI (1591) 16 bl. (Endast ett exemplar kändt, i KB.)
— Nagre Psalmer, Andelige wijsor och Lofsonger, vthsatte af Laurentio Jone Gestritio
Past. Hernédsand. Och nu med noter affsatte, och aff Trycket vthgangne aff Haquino
Lavrentit A. Rhezelio Predikant i Gramuncka Cléster med egen bekostning. Sthm
2619. 8:0.

3. Johannes (Hans) Laurentii (1398—1603), khden Engel¬
berts broder och eftertradare i Sabra 1590. Han förordnades, som ofvan
nämndes, att under khden Laurentii Jone privation tillika uppehalla
khdetjansten i Hsands stad 1596. Da hertig Karl genom bref dat. Upsala
27 febr. 1598 tillförsäkrade honom de 6 pund spannmål, hvarpå konungarna
Johan och Sigismund gifvit khdarne i Säbrå försäkran såsom vederlag
för de kyrkobord, som under Hsands stad lagda voro, ställde hertigen
dock i utsikt, att Säbrå och Hsand »väl kunde läggas till hopa och blifva
ett prästegäll, såsom det tillförne warit hafver, och sedan en prästman
thermed bätre hulpen och behollen warda än härtill skedt ähr.! Det
synes som om man gjort allvar häraf redan kort därefter, ty på ett kvitto
af 1602 kallar herr Johannes Laurentii sig overdig kirkietienare och herde
i Hsand, och följande år 20 jan. skrifver han och omtalar, hvad som ock
framgår af de bevarade räkningarna, att han för år 1602 ej erhöll mer än
29 t:r »emedan ej mer finns», oaktadt Hans furstliga nåde tillskref honom
40 t:r. Genom ett senare bref af hertigen 9 juli 1602 finna vi att Hernösands
borgare lyckats utverka att få egen khde, boendes i staden, till hvars
underhåll förunnades en läst spannmål, jämte ett hemman, där »hän kan
hafva någon afvel uppå, men husen på präste bolet i staden skole borgare
hjelpa till at upbygga och vid magt halla, som lag sager».? Herr Hans afled
1603. Se vidare Sabra. |

4. Andreas Petri Gestricius (1604—-28), från Gestrikland. I
Greifswalds universitetsmatrikel inskrefs 14 juli 1589 under detta namn
en student, som sannolikt är samma person. Han har ss. khde i Hsand
år 1604 på sitt underhåll kvitterat 34 t:r 5 fj. korn, och uppbär under föl¬
jande åren sina 48 t:r. År 1628 afträdde han gället, förmodligen på grund
af sjukdom, till efterträdaren, dåv. skolmästaren i staden, mot att få upp¬
bära !/; af pastors löneförmåner.? Emellertid. lefde han ända till våren
1638. I Upsala domkapitel påmintes om »then gamble pastore vthi Hsand,
att han är afsompnadt och att hans efterlefverska begärer ännu behålla,

1 Orig. bref i UB (Handskr. K 1).

2 Se N. Térnell, Ecclesiastike handlingar. H. 1. Sthm 1803, s. 38.

8 I 1628 ars mantalslangd uppforas: dominus Andreas, olim pastor 4 personer; dominus
Jonas, pastor civitatis 6 personer (KA).