OCR Output

HELGUM | | 337

sederm. khde i Resele. Absolverade teol. seminariet 1819 och prästv. i
Hsand 17 juni 1821 till adj. hos komm. Planting von Bergloo i Oviken¬
Hackås. Tjänstgjorde under månaderna febr.-—mars 1825 ss. v. kollega
på Frösön samt senare fr. mars 1829 till maj 1833, v. kollega vid Hsands
skola ht. 1833, past. adj. i Torsåker febr. 1834, aflade Ppast.-ex. s. å., v.
kollega i Umeå vt. 1835, utn. ordin. kollega i Pitea 27 mars 1835. Erhöll
fullmakt ss. förste khde i Helgum 3 aug. 1836 och tilltr. I sept. Då han
år 1846 sökte Torsåkers pastorat, blefvo ansökningshandlingarna jämte
annan post bortröfvade, och den restitutio fatalium han begärde hos
Konsistorium vägrades. Erhöll förslagsrum till samma pastorat 1857,
men vann ej pluralitet. Predikant vid prästmötet i Hsand 1866. Tjänst¬
ledig tillbragte han sina senare dagar i Hsand, där han afled 11 juni 1882.
Med honom bortgick en liten ytterst älskvärd och fin åldring, alltför god
för att hålla de tämligen styfsinta Helgumsborna i ordning och skick, ty
han trodde, att det goda ändock skulle hafva framgång. Kanske ej så djup
som brodern Olof i Resele, eller lärd som brodern öfverhofpredikanten Erik
i Munktorp, men spirituell och med ett jämnmått, som var beundrans¬
värdt, då man besinnar de tunga sorger, som hans husliga förhållanden
vållade honom. Hans hustru blef nämligen redan i början af deras äkten¬
skap svagsint och ställde till den ena oredan efter den andra. Mot slutet
af sin lefnad blef hon dock lugnare. (Minnesord i prästmöteshandl. 1883.)

G. m. Ulrika Gröndahl, f. 30/8 1813, dotter af hofkamrern Moses Gröndahl

och Margareta Regina Hultstrém i Solleftea; flyttade till Sidensjö 1884.
En dotter Anna Margareta Ulrika, f. 4/1 1846, + /us. å.

Tr.: Predikan pa andra prestmétes-dagen den 15 Augusti 1866, hållen i Herné¬
sands domkyrka (i Prestmöteshandlingarna 1866, äfven särskildt utg.).

2. Abraham L6f (1885—1906), f. 5 sept. 1840 i Hsand, son till
tullvaktmastaren Jonas Léf och Anna Christina Sjéstrém. fl. studex.
vid Upsala univ. vt. 1861 och folkskolelarareex. i Hsand 16 dec. s. å.,
förordn. till 2:dra lärare vid Hsands seminarium vt. 1862; efter under
år 1864 afl. teol. ex. prästv. i Upsala 22 maj 1864, past. adj. i Ragunda
20 juli s. å., v. past. i Torp juni—juli 1865, extra lärare vid Umeå h. elem.
läroverk läsåret 1865—1866, past. adj. i Resele 23 aug. 1866, v. past. i
Helgum 29 jan, 1868, ånyo past. adj. i Resele 26 febr. s. å., v. pastor och
nådårspred. därst. 20 maj, tillika v. komm. i Liden 16 dec., brukspred. i Gra¬
ninge 16 okt. 1869, erhöll fullmakt ss. komm. i Styrnäs 27 dept. 1869, tilltr.
I maj 1872. I nåder utn. till khdei Vibyggerå pastorat 27 apr. 1877, tilltr.
I juli s. å., khde i Helgum 12 mars 1883, tilltr. I maj 1885. Efter 21 års
pastoral verksamhet här afled han 31 maj 1906. (Minnesord vid präst¬
mötet i Hsand 1911.)

22—22108. Härnösands stifts "herdaminne.