OCR Output

HEDE 329

2. Erik Laur. Fischerus (1686—1705), bondson fran byn Fiskia
i Gudmundra; stud. i Upsala 8 nov. 1667, kollega i Hsands skola 1677,
prastv. Io juni 1679. Han eftertraddes i kollegabefattningen vid skolans
I. klass af Daniel Hernodius, som därtill utnämndes i augusti 1686, men
dom. Fischerus uppehöll lägenheten långt på hösten, förrän han tog emot
sacellanien i Hede (Hdpr. "”/; 1694). Han lefde illa och förstörde mer än upp¬
byggde församlingen, så. att han efter mottagna varningar slutligen af¬
sattes från kall och syssla 1705, samt lär sedan försörjt sig med barna¬
undervisning till sin död. : Ogift.

3. Joan (Jöns) Flodalin (1705—11), f. 1678 i Lockne, föräldrar
voro därv. komm. sedan khden i Berg Magnus Flodalin och Kerstin Hof¬
verberg. Kom med goda vitsord till Upsala och inskrefs vid universitetet
19 dec. 1698. Blef adj. i Ragunda 1703, och tillträdde som komm. i Hede
1705. Afled' 1711.

G. m. Magdalena Hök från Söderhamn.

4. Lars Offerdalin (1713—18) hitkom som komm. i Hede
efter sin svåger Flodalin, efter att ha varit adj. åt sin fader, komm. i Hackås
Dan. Offerdalin. Khden Nils Klingberg klagade i bref 28 juli 1776 till
konsist., att Offerdalin 1) trettondag jul 1715 omlyst predikan vid annexan ¬
Tännäs, hvarigenom församlingen vid bruket Ljusnedal blef utan guds¬
tjänst, och upprepat samma förseelse 1716, hvarigenom några gamla ko¬
munikanter lämnats utan Herrans nattvard, 2) att han är mycket benägen
till slagsmål, och att han en söndags-afton inläst och illa handterat en
bonddräng, 3) att han bannat ringaren, för det att denne icke {og ordre af
honom om ringningarne på helgdagarne, 4) att han brukar onyttigt tal
till de sofvande, e. g.: Sitt dir som ett svin, item sof i h-te, 5) att han
frantagit khden en ordre fran hégste ombudsmannen ang. forbud mot
privat kommunion och barndop, samt 6) att han predikat i Funesdals
by och ickei Tännäs kyrka på I. sönd. efter Pask samt férrattat kommu¬
nion för unga och gamla i byarne. Konsist. kräfde förklaring, »kunnades
han därvid bruka all görlig korthet och en konsiderat penna». Vid 1717
års prästmöte klagade han på befallningsmannen Elf, att han ej utbetalte
hans lön, 108 dlr kmt, i'så god tid, att han kunde subsistera vid sin tjänst,
och erhöll äfven löfte att vid någon ledighet blifva hulpen ifrån den fattiga
sacellanien i Hede. Han blef ock 1718 kollega i Hsands skolas 3. kl. och
sist komminister i Bygdeå-Nysätra, se vidare Bygdeå.

5. Nicolaus Westerlind (1718—49), f. 1681 på Frösön, son af