OCR Output

HEDE 325

konsist. denna ansökan under påpekande, att Orstadius i 8 års tid suttit
här med allrasämsta kaplanslön, 16 öre s:mt af röken, till dess han befor¬
drades till detta lilla pastoratet om 21 mantal, liggande under de norska fjäl¬
len, samt att han var en trogen lärare, som fliteligen undervisat sina å¬
hörare i ordet och lärdomen samt förelyst dem med goda efterdömen.
Som komm. i Vemdalen var kyrkans nybyggnad honom anförtrodd.
G. 1760 m. Anna Christina Grip, dotter till kaptenen vid Jämtl. regem.
Daniel Grip; hon afled hos sin son Daniel i Sunnanåker, Ytterlännäs 20/4 1813.
Barn: Daniel, f. 1761, komm. i Ytterlännäs, sist khde i Gudmundrå, 1 1840;

Johan; Olof; Helena Kristina, f. 1764, g. 10/19 1786 m. lansman Lars Bergfelt;
Brita Elisabeth, g. m. lansman i Sveg Vallin, boende 4 Nilsvallen.

17. Carl Wagelin (1777—92), f. aug. 1725 af bondeféraldrar i |
Vagle by på Frösön. Inskrefs vid 9 års ålder där i skolan, kom till Hsand
19 år gammal och till Upsala vt. 1748. Erhöll en kondition i Södermanland
och blef prästv. i Strängnäs 1755, kallad till huspredikant af öfverstinnan
Inga Starenflycht, f. Franc. Återkommen till hembygden blef han först
adj. åt komm. E. Backman på Frösön 1757 samt åt komm. Nordin i
Alsen 1766; past. ex. 12 juli 1769 och efter mycket valkrångel och klagomål
utnämnd till komm. i Berg—Rätan 20 aug. 1774 samt slutl. khde i Hede
31 juli 1776, tilltr. 1777. Genom sitt vistande i högre kretsar hade han
vunnit en viss märkbar förfining i sitt sätt. Afled 27 okt. 1792.

G. 1) !4/2 1772 m. Anna Elisabeth Hofverberg, £. ”/w 1744, dotter af kapten

Carl Hofverberg och Kristina Huss, khdedotter i Berg, ¢ 5/5 1783.

2) m. Brita Christina Valanger, omg. 1794 m. eftertr. khden Jon. Svedberg.
Barn i förra giftet: Brita Christina, £. "/s 1774, v. i Lits prastg. 14/3 1794

m. korporalen vid Jamtl. dragoner, sedan löjtnanten Berndt Joh. Örbom; Ca¬

tharina Elisabeth, tv. f. 5/4 1776, g. 2/s 1797 i Smedsta, Lit, m. dåv. fältväbeln

Gustaf Heggeroth; Carl, tv. f. °/1 1776, + 5/s 1777; Anna Marta, f. i Hede 1/3

1778, + fa 1785; Magdalena, f. 1%/s 1779, g. 1801 m. landsfiskalen mag. Joh.

Sam. Hofverberg, I å Rödöfors i Västerbotten 27/6 1811; Carl, f. 3/4 1782, komm.

1 Hede;

i senare giftet: Anna Johanna, f. 18/6 1788, g. m. prosten och khden i Rödön

Per Staaff, ¢ 12/1: 1856.

18. Jonas Svedberg (1794—1808), utn. khde i Hede, Vemdals
och Tännäs församlingar 21 aug. 1793, tilltr. Svegs pastorat 1808, se Sveg.

19. Johan Christopher Ruuth (1808—22), f. 7 dec. 1767 i Naskotts
sin å Faxälfven, son af majoren vid Jämtl. regem. Erik Johan Örbom
och Helena Ruuth, dotter af öfverstelöjtn. Gustaf Ruuth och Helena von
der Hude. Genomgick Frösö skola, kom 1783 till Hsand gymn. och blef