OCR Output

HEDE 323

komm. Östan Hamberg i Myssjö, där han ock afled pingsttiden 1726 på
gården Landsom 93 år gammal.
G. m. Maria Blix, företrädarens änka.

Barn: Olof, faders efterträdare; Elisabeth, g. m. komm. i Oviken-Myssjö
Östan Hamberg, + i Myssjö 8/ 1720.

11. Olof Henr. Drake (1704), f. 1670, företrädarens son, gick i
Trondhjems skola, sedan i Hsands gymn., inskrefs med tillstand af Up¬
sala akad. konsistorium ss. student 13 mars 1689, blef välbeställd predi¬
kant vid Mässlinge eller Ljusnedals kopparverk här i Hede 1695 och mot¬
tog khdetjänsten i Hede efter fadern 1704, men afled redan s. å.

G. 18/, 1696 m. Christina Flodalina, dotter till khden Magn. Flodalin i Berg,
och omgift med efterträdarna Klingberg och Nording.

Barn: Maria, f. 1698, g. m. klockaren Olof Klingberg i Sjalevad, + dar
28/4 såra Henvik, £. 2/1 1700 i Bergs prästgård, blef komm. i Ramsele.

12. Nils Klingberg (1706—25), f. 1674 i Själevad, son af klockaren
Olof Persson i Möklinge. Stud. i Upsala 20 nov. 1697, prästv. 1703, skol¬
mästare i Lycksele skola 1704, tillträdde ss. khde Hede pastorat 1706
under konservation. I skrifvelse till konsist. i Hsand 1716 klagar han på
sin kapellan L. Offerdalin (se nedan). Han var en vaksam man, mycket
sorgfällig om Guds ära, och sedan han förestått församlingen i 19 år afled
han med förnöjdt mod 30 april 1724.

G. m. företrädarens änka Christina Flodalin, omg. med efterträdaren J.

Nording.

Af barnen: Olof, f. 1708, landsfiskal och parlfiskeriinspektor i Jamtland

och Angermanland, f pa sitt hemman Sunnersta i Botea *°/s 1778; Salomon, f.

1710, khde i Ragunda, + 1766; Margareta, g. 3/5 1746 m. komm. i Ytterlännäs
Lars L:son Hornzeus och omg. 1754 m. hemmansagaren Lars Larsson i Nyland.

13. Johan Nording (1726—56). Under hans ambetstid i Hede
uppbyggdes Storsjé kapell, efter att konsist. i Hsand tidigare den 24 mars
1750 gifvit tillstånd att där inviga begrafningsplats. Utn. till khde i.
Brunflo 7 okt. 1756. Se Brunflo.

14. Mag. Nicolaus Svedbom (1756—63), f. 1711 i Nätra, son af
bonden Erik Månsson i Norrsvedje. Inskrifven i Hsands trivialskola 1723,
gymn. 1730 och stud. i Upsala ro sept. 1734, promov. fil. mag. 6 juni
1746, prastv. 1749 pa kallelse till adj. i Nora af pastor N. Sundius. Under¬
gick past. ex. 16 jan. 1756 och utn. 26 apr. s. a. till khde i Hede. I mars