OCR Output

310 HAMMERDAL

gingo sa langt i sin frikyrklighet, att de ingingo aktenskap utan prasterlig
vigsel, hvarför de ock ställdes inför världslig domstol. För denna sepa¬
ratism var bonden Mårten Jönsson i Hallens by hufvudledaren. I syn¬
nerhet öfver prästerskapet fälldes hårda, nedsättande ord om fariseer
och skriftlarda. Vid en visitation i febr. 1856 i Hammerdal, som
biskop Isr. Bergman höll, sökte han med mildt allvar förmå de ohör¬
samma att återgå till kyrklig ordning, men de bemötte honom med
trotsig ensidighet. Deras hufvudman fordrade, att biskopen skulle i
bibeln visa dem hvar det stod skrifvet, att deras dåvarande prost
och khde var deras laglige och rätte lärare; vore han ej namngifven i
bibeln, ville de ej erkänna honom såsom sådan. Kontraktsprosten Öst¬
lund afled 2 aug. 1869, 81 ”/, år g. under pågående biskopsvisitation.
Han får särskildt berömliga vitsord af sina samtida: »Hvad flit, ord¬
ningssinne, frikostighet, lärdom och nit vidkommer, hade han ganska få
likar bland sina ämbetsbröder». (Hsands prästm. handl. 1871.)*

G. 18/7 1827 m. Sara Maria Gestrich, f. 2/9 1790 på Frösön, änka efter krono¬
fogden Abrah. Ol. Granbom; f harst. 4/6 1852. Utom 3 styfséner och en styf¬
dotter hade han

Barnen: Gustafva Maria, f. 21/3 1830 på Frösön, I i Hammerdals prästg. 17/33
1852, efter tärande sjukdom; Per August Helmer, f. 18/, 1832, I såsom medic. stud.
i Upsala u/s 1859; Johan Abraham Ossian, f. 7/5 1835 i Berg, till sjös.

23. Dokt. Nils Theodor Feltström (1873—1904), f. 10 juni 1830
i Lit, där fadern prosten N. Feltström var khde. . Intogs i Frösö skola
2 okt. 1840, gymn. i Hsand 1846, stud. i Ups. vt. 1848. teor. o. prakt. teol.
ex. ht. 1854, fil. kand. 13 dec. 1856, promov. fil. mag. 5 juni 1857, prastv.
i Sthm ro juni s. 4. till nadarspred. i Lit efter fadern; komm. i Grund¬
sunda nov. 1859, tilltr. 1860, stadspred. i Östersund 2 nov. 1864, tilltr.
genast; past.ex. ht. 1869. Folkskoleinspektér 1870—76, utn. khde i Ham¬
merdal 3 juni 1873, med omedelbart tilltrade; v. kontraktsprost Io juni
och ordin. kontraktsprost 19 aug. 1874. Orator vid prästmötet i Hsand
1877 och preses vid 1890 års prästmöte, det första under biskop M. Jo¬
hanssons tid; prom. teol. dokt. 6 sept. 1893 vid jubelfesten i Upsala.
LNO 1883. Afled 23 febr. 1904.

I den minnesteckning, som prosten J. O. Boström höll vid präst¬
mötet 1904 öfver aflidne ämbetsbröder, skildras d:r Feltström såsom en
af stiftets utmärktaste prästmän, förenande teologisk lärdom och djupt
sinne för kristlig tro. Redan som stadspredikant i Östersund var han
en bland de ledande präster, som under den andligt rörliga tiden på 1860¬

1 Prosten Östlunds porträtt, måladt af artisten A. G. Hertzberg, sitter i kyrkans
sakerstia. |