OCR Output

HAMMERDAL 309

lig och nitisk, utan ock i hvad till en kyrkoinrättnings iståndsättande
hörer driftig och rådig prästman», blef Ångman, som under sin tjänst¬
göring i Föllinge gjort sig i bästa måtto känd för dessa egenskaper, utnämnd
till kapellpredikant 1797, och då kapellet ej långt därefter erhöll pastorats¬
rätt, utn. Å. till pastor i Fredrika 5 juni 1799; afl. past. ex. 29 maj 1804.
Sökte därifrån komministraturen i Hammerdal och utn. 15 mars 1809
samt utn. till khde härstädes i aug. 1815 och installerades 1816. Honor.
prost 12 aug. 1818, t. f. kontraktsprost 1830 samt ordinarie prost i Norra
kontraktet 10 sept. 1834. LWO 1825, ledam. af Patriotiska sällskapet.
Under hela sin verksamhet här hade han mågen såsom adjunkt. En kraft¬
full herde. Han afled 11 okt. 1845, i den höga åldern af 81 år 8 m. 6
sörjd av maka, 3 barn och 17 barnbarn.
G. 4, 1798 m. Elisabet Catharina Huss, f. 3/4 1778, dotter af khde Joh. Ax.
Huss i Föllinge; + 8/1 1850.
Barn: Stina Brita, f. %/2 1800, g. 18/1 1821 än; adj. And. Amrén, sist
komm. i Ragunda; Johan Erik, f. 15/9 1801, regementspast. vid Jämtl. fältjägare,

+ !/; 1878; Catharina Charlotta, £. 3/12 1803, g. ”/2 1824 m. underlöjtn. sed. kapt.
vid samma reg. Adolf Fabian Edelsvärd.

T7.: De precipuis gentium barbararum vitiis, pres. Abr. Renstrém. Ups. 1789.

22. Jonas Ostlund (1848—69), f. 11 okt. 1787 i Hackås s:n och
Östnår, där fadern Olof Persson var bonde, modern Karin Mickelsdotter.
Stud. vt. 1810, prästv. 14 febr. 1813, uppehöll sig de närmaste åren med
konditioner i Sthm samt att med vederbörligt tillstånd förvärfva kunskaper
i praktisk medicin; adj. i Sidensjö 9 febr. 1820, v. past. därst. 14 maj;
v. kollega i Luleå 25 apr. 1823, reste sommaren 1824 till Sthm att studera
växelundervisningssystemet; kollega i Apologistklassen i Frösö skola
5 Juli 1826, kollega i högre afdeln. I okt. 1827, v. rektor och tillika kantor
apr. 1829; höll tal i anledning af jubelfästen 29 nov. 1830, speciminerade
för rektorat apr. 1832, past. ex. 16 maj 1832, khde i Berg maj 1833, tilltr.
gm ackord 1 maj 1834, honor. prost 3 aug. 1836, utn. khde i Hammerdal
27 mars 1848, tilltr. genast. Kontr. prost i Jämtl. norra kontr. maj 1859,
tjänstl. från prostbefattn. maj 1863; inspektor öfver Frösö skola sept.
1849—dec. 52 samt ånyo juni 1858. LWO 1843. Under prosten Öst¬
lunds ämbetstid började här i Hammerdal en andlig rörelse förspörjas,
som hade sin upprinnelse från tvänne i Laxsjö stationerade lappska mis¬
sionärer Nordfjell och Tellström, hvilka genom sannt kristligt lif, genom
sång och föredrag med stor framgång verkade bland lapparna. Från
Laxsjö spred sig denna rörelse, som dock snart ledde till skarp söndring
och oreda, oresonlighet och ofördragsamhet inom församlingen. En del