OCR Output

306 . HAMMERDAL

G. 1) g. m. företrädarens änka Christina Wattrangia, + ”/1 1693. Hennes
grafsten är ännu bevarad.!

2) 22/7 1694 m. khden i Solleftea Olof Norei dotter Christina Norea, 4 ”/s
1762 hos sin son i Oviken.

Barn i förra giftet: Elias, f. 1686, + '°/s 87; Israel, f. 1688, döpt 21/12, stud.
1707, + i Upsala af pesten 1710;

I senare giftet Olaus, f. !°/2 1697, stud. 1715; Brita, f. 8/, 1698, ¢ 1699; Mar¬
gareta, f. 7/. 1699, g. m. eftertr. khden Mich. Graan; Elias, f. 23/, 1703, I 21 1707;
Daniel, £. ”/7 1706, prost och khde i Oviken; Christina, f. 9/4 1708; Catharina, f.
ie $711:

16. Michael Petri Graan (1715—55), f. 1 febr. 1684, son af khden
Per Graan i Pited; stud. i Upsala 26 okt. 1702, prastv. 1712 till nadars¬
pred. i Lulea och andre kapellan darst. 1714. Redan 1715 khde i Ham¬
merdal, respondent vid prastmétet i Hsand febr. 1717. Afled 26 apr.
1755 och begrofs 24 juni. De sista aren sjuklig och mjaltsjuk. »En redlig,
god och vanfast man, som skötte sin hjord rätt väl, hade sköna ämbets¬
gåfvor, starkt uttal och god mässeröst», säger Tuneus. Hammerdals
gamla prästgård, som låg alltför nära kyrkan, nedbrann i grunden 10
aug. 1753. En ny prästgård blef 1755 uppbyggd på en udde vid sjön.
Vid Föllinge pastorats bildande 1746 afgingo 40 lapphemman från Ham¬
merdal och Ström. På 1743 och 1747 års riksdagar föredrogs khden Grans
ansökan om något häremot svarande vederlag, men ännu vid hans död
hade ej något nådigt utslag därpå fallit. Han led af ytterst tryckande
fattigdom.
G. 2/11 1715 med Margareta Salin, foretradarens dotter, med hvilken han
hade 13 barn, 8 6fverlefvande. Hon erhdll 26/, 1756 dubbla nadar, afled i Hsand
Wie 39925
Barn: Petrus, £. "le 1716, + "ho s. &.; Kristina, £. /5 1717, t M/10 s. 4.5
Jonas Graan, f. **/19 1718, squadronspred., sist khde i Ramsele, + 1775; Greta
Stina, £. 7/3 1720, g. m. eftertr. khden O. Forssman; Olof, f. 24/19 1721, tulltjanste¬
man i Finland, + 1755; Anna Catharina, f. 27/1 1723, g. m. khden i Ramsele An¬
ders Sellin; + 1798; Brita, £. 1/3 1724, g. m. komm. i Ramsele P. Klockhoff och
N. Flodberg; ¢ 1792; Elisabeth, f. 11/49 1725, g. m. stadsfiskalen Edenmark i Hsand;
Petrus, kronobefallningsman i Sveg; Daniel, 16/, 1730, I 1/2 1738; Maria f. 15/19
1731, + Va 1732; Elias, f. *8/s 1733, khde i Skön, ¢ 1784; Michael, f. Ws 1736,
bruksinspektor vid Seffle i Varmland.

. 17. Olof Forssman (1757—82), f. 2 dec. 1702 i Gansvik pa Hernén,
son af hemmansdgaren Anders Hansson och Brita Olofsdotter. Inskrefs
i Hsands skola 1712, gymn. 1719, stud. i Upsala 29 jan. 1723, prastv.
25 mars 1732 till adj. hos khden M. Graan i Hammerdal, dar han stannade

1 Se O. Svensson anf. arb. s. 40.