OCR Output

HAMMERDAL 305

13. Erik Petri Hedsander (1658—79), född i Hedsunda s:n,
Gestrikland. Inskrefs ss. stud. i Upsala 20 nov. 1631, var komm. i sin
födelsesocken 1638, dar han tillika med sin broder Olof Petri besutit kloc¬
karebordet; erhéll 11 mars 1646 komministraturen i Ramsele-Helgum;
utn. khde i Hammerdal 1656, tilltr. 1658. Pa sin ålderdom afstod han
1679 pastoratet till efterträdaren Israel Nor&us, mot att han skulle fa bo
hos denne i prästgården och hafva sin föda samt att han och hans barn
skulle hafva tull och tionde af 14 rediga bönder. Den gamle kyrkoherden
éfverlefde dock Noreeus nagra ar och dog 1685, ej 1688, som tidigare upp¬
gifvits.

G. m. Apollonia Pedersdotter Svinfot, sannolikt syster till khden Erik

Svinfot i Tibble, Uppl.

Bland barnen, som kallade sig Gestrinius, äro kända:
Petrus Gestrinius, regem.pastor, sist khde i Rödön; en dotter, g. m. rektorn
pa Frésén, sedermera khden i Eskilstuna Elias Mouritz i 1:sta giftet; Maria

g. m. komm. Vellam Klangundius har i forsamlingen; Apollonia, g. m. khden i ¬
Juckasjarvi Samuel Rehn; Sava, g. m. en Jacob Slemback (Jamtl. db. 2°/11 1685).

14. Israel Laur. Norzeus (1679—82), son af khden Lars Norzeus
i Sollefteå. Stud. i Upsala 30 okt. 1656, priistv. i Hsands kyrka 16 maj
1662 till tjänstg. hos sin fader i Sollefteå. I början af år 1665 var han
kapellan i Hammerdal, då han jämte sin pastor d. 29 febr. var närvarande
på ett kalas i Ovikens prästgård. Följande år inköpte han Jonsgården
i Ström och var ännu i slutet af år 1669 där boende. Kapellan i Sollefteå
1671—79, hvarefter han återkom till Hammerdal för att under den högt
åldriga pastoris herr Erici Hedsandri lifstid förestå pastoratet och »efter
hans afgång igenom döden en fullkomlig pastor blifva». Men han afled
dessförinnan på hösten 1682.
G. m. Christina Eviksdotter Wattrangia, f. */12 1644, dotter till khden i
Torsåker Erik Wattrangius, och omg. m. efterträdaren.
Barn: Erik, f. 1670, khde i Lit; Stig, f. 1676, bonde i Sikas i Hammerdal,
+ °/1 1716; Christina, g. m. komm. i Högsjö Anders Sellin; Maria, g. 1699 m.
korpral Nils Curry.

15. Jonas Eliz Salin (1684—1714), f. i Salsåker, Nordingrå s:n,
son af länsman Elias S., stud. 20 dec. 1671, prastv. till adj. i Sabra 1676
och utnämnd till khde i Hammerdal 1684 på samma villkor som fére¬
trädaren att väl tillhandagå den åldrige Hedsander, ehuru dennes måg
komm. Wellam Klangund fann det orättvist, att en, som var långt yngre
student än han, skulle tränga sig in i pastoratet, men kändt är, huru änkans
konservation lättade vägen på den tiden. Salin afled om våren 1714.

20—22108. Härnösands stifts herdaminne.