OCR Output

HAMMERDAL 301

1553 sin hustrus arfjord i Mansta till sina svagrar.' Afgaf med Jämtlands
öfriga prästerskap trohetsférsakran at kon. Johan III 21 okt. 1568 i Oviken
samt . såsom ombud för allmogen i Jämtlands norra fjärding 24 febr.
1569 i Rödön. Hammerdals kyrka uppbar i hans tid 4 tr. korn till vin
och aflate.

G. m. en Olofsdotter från Månsta i Näs s:n.

7. Erik Jon& Sparf [1588—1607], son till khden Jon Er. Sparf,

n. 5. Under hans tid brann Hammerdals kyrka upp år 1588, och för att
erhålla någon hjälp till hennes uppbyggande fick församlingen tillstånd
af länsherren Christ. Fries och domkapitlet i Trondhjem att försälja en
_jordaga Vallen (Wolden), som sedan urminnes tider tillhört kyrkan, men
hvilken prästen brukat utan någon fördel för kyrkan. Försäljningen in¬
bragte 5'/; daler, hvarå pastor her Erik Jonsön och kyrkvärdarna ut¬
gåfvo kvitto 1589.” Kyrkobyggnaden fullbordades de närmaste åren.
Af den Trondhjemska reformatsen finner man, att kyrkoherden här
ensam skötte sina två socknar Hammerdal och Ström. Herr Erik deltog
3 maj 1591 på Frösön 1 valet af de prästmän, som 8 juli enligt befallning
skulle infinna sig i Opslo för att hylla kon. Christian IV. Säges ha varit
här i 40 år, men så länge kan han under inga omständigheter varit pastor.
Han ägde ett hemman i Moen (Mo) i socknen och lefde ännu 28 febr. 1607.
Tuneus uppger, att han varit gift med en khdedotter Seborg fran Norge;

det är möjligt, men i så fall har han varit gift 2:ne gånger, enär senare hustrun

var från Söre i Lit och han var besvågrad med komm. Erik Andersson i Oviken¬
Berg, Ivar Pederssen i By och Peder Pedersson i Söre (JFT 3 s. 158).

8. Isak Stubb (1607—17). Beträffande ordningen mellan denne
och följande khde ha uppgifterna varit motsägande. Enligt khden Mår¬
ten Halvardsens (se nedan n:o 11) framställning, skulle Lars Lothenius
efterträdt Erik Sparf. Häremot talar, att pastor Isak Stubb redan 1610
agde ett skattegods i Sikas bolby, Hammerdal.*? Tunzus anfér dem dare¬
mot i motsatt ordning. Den rätta lösningen af frågan torde vara, att
Erik Sparfs närmaste efterträdare blef Isak Stubb, men att han i likhet
med de flesta Jämtländska prästerna under Baltzarfejden flytt undan
till Norge, under vilken tid Lars Lothenius skött församlingen, hvarpå
Stubb efter svenskarnas fördrifvande återkommit och förestått pastoratet
till sin död, vilken synes timat 1617.

En dotter g. m. en bonde i Ås by i Hammerdal.

1 V. Belm. Näs och Hackås socknar. Göteb. 1913, 3. 71.

? O. Svensson anf. arb. s. 24.
Sp. s: 40,